Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zefc de destillatie voort, totdat is overgegaan

zeshonderd cM? 600 cM?

Laat den inhoud der retort tot 20° afkoelen, voeg toe

dertig cM3 Salpeterzuur, 30 cM:i

en destilleer weder op de boven aangegeven wijze.

Vang het destillaat op in

tweehonderd cM:i Spiritus, 200 cM3

en zet de destillatie voort, totdat is overgegaan

honderd cM5 100 cM2

Schud de gemengde destillaten zoolang met

tien G. Magnesiumoxyde, 10 G.

totdat de zure reactie is verdwenen; filtreer, en rectificeer uit een waterbad, zorg dragende, dat de temperatuur van den inhoud der retort niet boven 85" stijgt.

Vang het destillaat op in

v ij f t i g cM? Spiritus 50 cM3

en zet de destillatie voort, totdat is overgegaan

zestienhonderd cM:i 1600 cM2

Bepaal op de onder aangegeven wijze het gehalte aan aethylnitriet, en verdun met zooveel spiritus, dat in 10 cM? Aethylnitriet met Spiritus 250 mG. aethylnitriet aanwezig is.

Zeer lichtgele, heldere, aangenaam riekende en eigenaardig smakende vloeistof. Soortelijk gewicht 0,840 — 0,850.

Wordt 1 cMï Aethylnitriet met Spiritus voorzichtig gebracht op de oplossing van 500 mG.> ferrosulfaat in 5 cM? zoutzuur, dan wordt de grenslaag groenbruin.

Aethylnitriet met Spiritus moet neutraal of slechts zoo zwak zuur zijn, dat aan 1 cM? door 1 druppel N. alkali alkalische reactie wordt medegedeeld.

Wordt 5 cM? Aethylnitriet met Spiritus met 2 cM? ammonia gemengd en aan dit mengsel 2 cM; eener oplossing van 1 deel iood en 2 deelen kaliumiodide in 17 cM5 water toegevoegd, dan scheidt zich een zwart neerslag af, dat na eenigen tijd weder oplost. Wordt nu nog 2 cM:i of zooveel

L'0

Sluiten