Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE OPMERKINGEN.

Er is velerlei godgeleerdheid. Er is eene godgeleerdheid die enkel uit het studeervertrek komt. Zij moge in vervelenden of zelfs in schoonen vorm voorgedragen worden; zij moge orthodox zijn of niet orthodox; zij moge nog zoo geleerd zijn, nog zoo scherpzinnig, nog zoo fijn de puntjes weten te onderscheiden, toch laat zij het hart koud. Men weet het niet, en is gerust in zijn niet-weten, omdat het nu toch eenmaal eene zaak der beschouwing is. Of men weet het, de groote levensvragen zijn opgelost, het is slechts noodig hier en daar verband aan te brengen, te wijzigen, tegenstrijdigheden op te lossen. Maar in den storm des levens kan men met al zijne godgeleerdheid niets beginnen.

Er is ook eene godgeleerdheid, die uit de binnenkamer komt, eene godgeleerdheid, waarbij het niet gaat om bespiegelingen en stelsels, maar waar het gaat om de groote levensvragen, om Gods eer, om Zijn heilig recht, om gemeenschap met Hem, om leven, om licht, om een vasten en zekeren troost in leven en sterven. Dat was de godgeleerdheid van een Paulus, van Luther en ook van de Gereformeerde Hervormers; van Zwingli, wiens lijfspreuk was: Komt herwaarts tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt; ook van Calvijn, ook van de opstellers van onzen Catechismus, men denke slechts aan de eerste en de zestigste vraag.

Hoe hebben zij het verkregen ? Bij hen was de vraag levendig naar Gods gerechtigheid, en zij hebben na veel worstelingen het antwoord gevonden in het Woord: Door Jezus Christus alléén. Het is een weg van strijd geweest, waarin zij dat ervaren hebben. Hunne theologie leefde voor hen. Zij stonden met hunne theologie vóór het aangezicht Gods. Dan moge er soms de logische lijn niet doorloopen, omdat de ontzaglijke tegenstrijdigheden van

Sluiten