Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„van de heerschappij der zonde vrij, dat wij haar in 't geheel „niet behoefden te dienen."

Daarom laat de Apostel ook volgen: „Wie gestorven is, „die is gerechtvaardigd van de zonde; dat is: wie gestorven „is, die is vrijgesproken van den dienst der zonde.... Als een „slaaf gestorven is, zoo is hij, door zijnen dood, van den dienst „zijns heeren vrijgesproken. Zoo zijn dan ook wij vrijgesproken „van den dienst der zonde, behoeven de zonde in het geheel „niet meer te dienen, en God heeft in Christus het gansche heil „zóó verordend, dat wij de zonde niet meer dienen moeten. „Daarom zal de zonde vergeefs moeite aanwenden, om ons in „haren dienst terug te voeren, en wij zullen ons vergeefs moeite „aandoen om haar een dienst te bewijzen, omdat wij gestorven „zijn." (bl. 31.)

Dat is de Waarheid van Rom. 6, door Kohlbrügge ook gepredikt op grond van vers 2: „Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven ?" (IIe Twaalftal), van vers 4: „Wij zijn dan met Hem begraven door den Doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dooden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzoo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden." (Zwei Predigten über die Heilige Taufe S. 15), van vers 7-12 (IXe Twaalftal), van vers 15 (He Twaalftal), van vers 17 (Amsterdamsch Zondagsblad X bl. 302, 308), van vers 19, (Ve Twaalftal), van vers 22 (IXe Twaalftal) en van vers 23 (Amsterdamsch Zondagsblad XI, bl. 6).

Hoe diep juist die Waarheid in de zonde insnijdt wordt aangetoond in de preek over Rom. 6: 15, bl. 22. „Men voelt „zeer goed, dat wanneer men deze waarheid zoude toestemmen, „dat men uit zijn vorig wezen en drijven is uitgezet, dat dus „deze oude mensch mede gekruisigd is, en dus uit den weg „is genomen, dat dan ook de bijl aan den wortel van den zonde„boom gelegd, en hij met stam, takken, bladeren en vruchten „omgekomen, ja verbrand is; en ware dat waar, dan kon men „ook het vermogen van den armen naaste niet langer in den „zak behouden, dan kon men geen jacht meer maken op zijns „naasten huisvrouw, maar het kwaadste van alles nog is, dan had „men zich der genade geheel over te geven, zooals men is, „dan verloor men geheel en al het leven dat men in eigene „hand heeft, dan had men met al zijne oude en nieuwe zonden „en met zijne gruwelijke verborgen geschiedenissen tot God te „gaan, zooals men is, en zijnen Schepper om genade te smeeken, „maar ook te gelooven, zooals men is. Maar neen, men wil liever

Sluiten