Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene bovennatuurlijke, eene zeer krachtige, en tegelijk eene zeer zoete, wonderlijke, verborgene en onuitsprekelijke werking. Het is eene werking van Persoon op persoon. Een vijand, een tegenstrevige, wordt overwonnen, en tegen zijn tegenstrevig vleesch in gelooft hij, en dit geloof leeft, en er is eene gewilige gehoorzaamheid in de vrijheid van Christus. Juist doordien hier alles geschiedt in het geloof, dat wij in Christus gestorven en opgewekt en tot den Vader gebracht zijn, juist doordien Christus alzoo verheerlijkt wordt aan de ziel, en het de zaak is aan Christus vast te houden, is de geheele zaak zoo innerlijk, zoo diep het teederste persoonlijke leven rakende, dat wij geheel het tegenovergestelde hebben van een werktuigelijk proces, eene werking als in stokken en blokken. Wanneer in de Schriftverklaringen (1891 bl. 94) gezegd wordt, dat de geloovige niet is een stok of een blok, dat men ergens neerlegt, dan is dat allerminst eene „gelukkige inconsequentie", maar sluit volkomen aan bij het geheel dezer leer. Dr. van Lonkhuijzen behoefde het dus werkelijk niet op blz. 503 met kapitale letters te laten drukken, alsof dat het punt in geschil zoude zijn!

Dit is dan de veel bestredene, verguisde, verkeerd begrepene leer van de heiligmaking en den Christelijken wandel, zooals zij door Kohlbrugge weder uit de Schrift in een bangen strijd is opgediept. Vatten wij ze thans kortelijk samen:

Het is te doen om Gods gebod; en antwoord wordt hier gegeven alleen aan hem, bij wien de vraag, waar de Wet en de zonde blijven, tot eene levensvraag geworden is. Hoe komen wij tot dien wandel? Nemen wij de Wet na de genade er bij om onszelven hoe langer hoe beter te maken, dan zullen wij, als wij oprecht zijn, vinden, dat wij hoe langer hoe slechter worden. Het wordt echter gevonden in Christus Jezus, in Wicn wij der zonde voor altijd gestorven zijn, en met Wien wij opgewekt zijn tot een nieuw leven. Waar dat geloofd wordt, daar is eens voor altoos de bijl aan den wortel van den zondeboom gelegd. In dat geloof ligt de overwinning over zonde en dood, is er een wandel in waarachtige vrijheid, als kinderen, en niet in den geest der dienstbaarheid: daar zijn wij der Wet gestorven, zooals zij eischte en dwong, en toch worden wij geleid in den weg dier Wet, hebben haar lief en vragen naar gerechtigheid. Dat is het werk des Heiligen Geestes, Die den Heere Jezus Christus in ons verheerlijkt, en wat wij doen, wil God ons werk noemen, hoewel het Zijn werk is, Die in

Sluiten