Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden van ketters, met gansch andere motieven gebezigd en in een gansch ander verband, dat is, dunkt mij, wel een beetje „ketterjagerij". Op zoodanige manier zou de inquisitie slachtoffers genoeg kunnen maken. Dr. van Lonkhuijzen erkent zelf, dat het te verklaren is, doordien Kohlbrügge de geheele theologie beziet van uit de rechtvaardiging des zondaars door het geloof. Zou dat werkelijk zoo gevaarlijk zijn, als hij meent? Mij dunkt, dat wij juist gevaar Ioopen als wij dat niet doen; Origenes en Osiander zijn juist in ketterij gevallen, omdat zij daar niet stonden.

AANTEEKENING VI bij bl. 26.

De zonde bij Dr. Böhl.

Zie Dr. Kuyper, „Vleeschwording des Woords", Inleiding, bl. XXXII, XXXIII, XLIII wordt de beschuldiging geuit, met name bl. XXXII, XXXIII: „Overmits nu het uittreden uit die sfeer al „de schuld en het missen van wat die sfeer u schonk al de

„zonde was " bl. XLIII: „De zonde isgeene macht in ons,

„maar slechts een instralen in ons van de sfeer des doods".

Ongerechtvaardigd, zeg ik, is deze beschuldiging ten eenenmale. Zie de Dogmatiek van Dr. Böhl, § 38: Das Wesen der Sünde, S. 185, „Das Hinausgehen, das Abweichen aus demWorteoder Gebote Gottes und der daraus folgende Bruch mit Gott ist der Sünde Anfang, und im Beharren auf diesem Wege vollendet sich die Sünde". S. 186. „Erfassen wir die Sünde bei ihrer Wurzel, wie sie bei Adam erscheint, so müssen wir sagen : Sünde ist das Abweichen von dem lebendigen Gott und dessen Wort aus muthwilligem Ungehorsam und Misstrauen gegen Gott. Soweit geht die negative Beschreibung. Die positive, das vorige erganzende Beschreibung lautet: Sünde ist die Uebergabe des Menschen (Adams) an den Teufel, um dessen Willen zu thun, anstatt zu verharren bei dem Worte und Gebote, das aus Gottes Mund gegangen. Oder was dasselbe ist in anderen Worten: Sünde ist das selbstbewusste Hinübertreten des Menschen aus der Sphare des Bildes Gottes in die Sphare des Todes und das Verharren in dieser Sphare".

Hieruit zou bij oppervlakkige beschouwing die beschuldiging geput kunnen zijn, ofschoon het reeds hier geheel iets anders is, en buitendien hier slechts de vraag wordt behandeld, wat

Sluiten