Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dom in Adam vóór Zich heeft gezien als één geheel, is ons niet bekend; en meii doet zeer onvoorzichtig, als men de Waarheid der erfzonde op dezen grondslag gaat bouwen; nog veel minder is men gerechtigd, op grond van deze hoogst betwistbare stelling gevolgtrekkingen te maken op het gebied der Christologie. Zie Aanteekening 14.

AANTEEKENING X bij bl. 32.

Df. val en het wezen van den mensch.

Synopsis purioris theologiae, Disputatio XV, 23:„AtAdamus post peccatum eandem naturae suae essentiam liabuit, idemque homo fuit. Nostra autem essentia neque peccato, neque gratia in aliam mutatur essentiam, etiamsi vel inficiatur malo, vel perficiatur bono".

Brakel (Redelijke Godsdienst, I. Cap. 14, 17e druk bl.309); „Ook is de zelfstandigheid des menschen door de zonde niet „veranderd in haar wezen; maar de zonde heeft de hoedanigheden „en vermogens der ziele besmet ende bedorven ten opzichte „van de zedelijkheid".

D'Outrein (Heidelbergsche Catechismus bij Vr. 6 en 7) zegt zegt zelfs vr. 32: „Waarin moet dan eigenlijk het beeld Gods „bestaan? In iets dat boven het wezen der ziele aan hetzelve is „toegevoegd. Ofte in iets, dat de ziele hebben of missen kan ; „behoudens dat de ziel eene ziel, dat is een denkend geestelijk „wezen is en blijft."

En nu Dr. A. Kuyper, (Gemeene Gratie, deel II, bl. 53): „Verstaat men onder natuur des menschen hetzelfde als het „wezen van den mensch, dan stemmen ook wij toe, dat de zonde „het wezen van den mensch onaangetast heeft gelaten, en dat „er alzoo van algeheele verdorvenheid zijner natuur (nu in den „zin van wezen genomen) geen sprake zou kunnen zijn." Bl. 54 vv.: „Tusschen wezen en natuur nu onderscheiden we „in dier voege, dat het wezen uitdrukt datgene wat ons „menschzijn uitmaakt, en dat natuur aanduidt de actie, de „werking die van dat mensch-z ij n openbaar wordt. De vermogens „en krachten vormen hierbij den tusschenschakel, die wezen en „natuur verbindt. Deze vermogens en krachten staan gefundeerd „in het wezen van den mensch, en in zijn natuur werken ze. „Liefde en haat is eenzelfde kracht, alleen de eene maal in plus, „en de andere maal in minus werkende. Het is dezelfde kracht,

Sluiten