Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den Catechismus in strijd (Zondag 6 en 7), want volgens die Vragen kan geen schepsel den last van Gods toorn dragen, al zou het ook zelf aan de schuld vreemd zijn. Dit kan toch' alleen zulk een, die Zelf God is. Er is dus hier geen sprake van, dat Christus hier tot een zondaar gesteld zou worden als wij, of dat de zonde in ons zou worden vernietigd.

5. Bijaldien aan den Christus, evenals aan ons, de schuld van Adam is toegerekend, dan van tweeën één, dan stelt ge óf dat de schuld op de natuur en niet op den persoon rust, óf ge neemt aan, dat de Christus uit Adam niet slechts zijn vleesch en bloed, maar ook zijn persoon heeft aangenomen. Gaat ge van het eerste uit, zoo heft ge het begrip van schuld op, dat uit zijn aard eerst in den persoon zijn voleinding vindt. Of ook onderstelt ge het laatste, zoo komt ge met Nestorius tot een „allos kai allos" en splijt ge den Christus, dien God één heeft gesteld.

Wij nemen er onmiddellijk bij 6. Bijaldien aan den Christus evenals aan ons de erfschuld van Adam deswege is toegekend, overmits Hij onze natuur aannam, dan onderstelt ge, dat de schuld in de natuur ligt, waarin wel de zonde, maar nooit de schuld kan zetelen, en vereenzelvigt alzoo de begrippen zonde en schuld. Daar nu het begrip van zonde onzen toestand en onze daad raakt, maar het begrip van schuld het souvereine oordeel Gods over onze zonde, vervalt ge er hiermee toe om of de realiteit der zonde te vernietigen en ze in eene loutere denking in de gedachte Gods, Cartesiaanse h, om te zetten, öf wel ge neemt ze reëel, maar heft het oordeel Gods over de zonde op en' vernietigt zijn God-zijn voor ons.

Hier komt in 't geheel niet in aanmerking hetgeen gezegd wordt aangaande de ketterij van Nestorius. Wat Kohlbrügge aangaat, hebben wij dat boven aangetoond; voor Böhl verwijzen wij naar diens Dogmatik S. 330: „Nur eine menschliche Natur nahm der Logos an, nicht aber eine menschliche Person, wie die Antiochener und Nestorius meinten."

Blijft de beschuldiging: Gij legt de schuld op de menschelijke natuur. Hier heeft Dr. Kuyper, dunkt mij, wederom eene alternative gesteld, waar er een derde is, namelijk, dat de

Sluiten