Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanbevelenswaardig is het Standaardwerk-.

Amsterdamsch Zondaosblad tot getuiqenis der waarheid, onder redactie van Ds. H. A. J. Lütge en Ds. A. J. Eijkman, bevattende mede zeer vele tot dusver onuitgegeven leerredenen van Dr. Kohlbrügge.

Verminderde prijs per Jaargang (van 1888—1899) ƒ 1.50. De 12 deelen ƒ 15.— Gebonden in 6 linnen banden ƒ22.50; in 12 linnen banden ƒ 25.

Vervolgens de

„Schriftverklaringen" bevattende onuitgegeven preeken van Dr. H. F. Kohlbrügge (laatst verschenen bij d'Huy te Middelburg) onder redactie van Dr. J. W. F. Gobius du Sart, Predikant te Woudrichem. Er verschenen omstreeks 525 nummers, voor zoover nog verkrijgbaar a 3 cent.

De Duitsche werken van Dr. H. F. Kohlbrügge zijn mede door bemiddeling van genoemde Maatschappij te verkrijgen. Prijslijst wordt gaarne op aanvraag verstrekt.

Werken van wijlen Prof. Dr. Ed. BÖH L.

Dogmatik. Darstellung der Christl. Glaubenslehre auf ref.-kirchl. Grundlage ƒ 7.50, verminderde prijs ƒ 4.50.

Von der Rechtfertigung durch den Glauben, f 4.20, verminderde PriJ's ƒ 2.40.

Von der Incamathn des Qöttlichen Wortes ƒ1.80, verm. pr.ƒ 1.20.

Zur Abwehr, Etliche Bemerkungen gegen Dr. A. Kuyper's Einleitung zu seiner Schrift „Die Incarnation des Wortes" ƒ 0.60.

Ter verwering, hetzelfde werk in de Nederd. taal . . ƒ 0.60.

Prolegomena voor eene gereformeerde Dogmatiek . f 0.60.

Christologie des Ouden Testaments f 2.25, verminderde pr. f 1.25.

Tot de Wet en tot de Getuigenis. Een verweerschrift tegen de nieuw-critische studie van het Oude Testament. Verminderde prijs ƒ j _

Het Evangelie van Markus ƒ 1

Bladen ter herinnering aan de Dordrechtsche Synode. Verminderde prijs ƒ 020

De twee phasen van de geschiedenis der Hugenoten vóór de herroeping van het Edict van Nantes ƒ o.25.

Sluiten