Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze door de stem der genade. Roepen de natuur en de rede ons naar God, voor zooverre de Oppermajesteit door de gewone krachten kan worden bereikt; de genade trekt ons naar het hoogste Wezen op bovennatuurlijke wijze, tot de kennis van God niet in beeld en in raadsel van afgetrokken begrippen, maar van aanschijn tot aanschijn en in den vollen glans zijner heerlijkheid. En de slotsom der geheele beschavingsgeschiedenis is vervat in deze diepzinnige woorden: Dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, den waren God en dien Gij hebt gezonden, Jesus Christus. (Joan XVII, 3.) — Gelukkig zij, die dit wel verstaan!

Hoe rijzen hier uit vervlogen tijden terstond de gestalten der Heiligen voor onzen geest! De heilige apostelen Petrus en Paulus; de H. Ireneus, Athanasius, Augustinus, die lichten onder de roemrijke kerkvaderen; Leo de Groote en Gregorius VII op den pauselijken zetel; de H. Bernardus, Bonaventura, Thomas van Aquino, die waardige leermeesters der hemelsche wijsheid; Sint-Elisabeth en de H. Vincentius a Paulo, die onvermoeide helden van naastenliefde en barmhartigheid; heel het koor der grootste helden, die de wereld heeft voortgebracht! Groote zielen, die niet zelden een allerheilzaamsten invloed oefenden op de menschelijke maatschappij. Staat het dan in het algemeen vast, dat het een der beste vruchten van alle geschiedbeoefening is, voor den onbevangen blik der nakomelingschap het ware, goede, schoone van weleer klaarder aan het licht te brengen, met piëteit te leeren begrijpen en de geestdrift voor al het hoogere leven in de jongere geslachten te versterken, dan geldt dit zeer nadrukkelijk van de geschiedenis der rechtvaardigen en uitverkoren vrienden Gods, die wij Heiligen noemen: want zij gaan ons in dit dal van tranen voor, ons bemoedigend, om kinderlijk en standvastig het rijk Gods te zoeken en zijne gerechtigheid.

Leo XIII, toen hij, als een wijs en vroom Hoogepriester, waarheid, rechtvaardigheid en godsdienstig leven poogde te versterken in de moderne maatschappij, riep onder de groote geesten van den voortijd, die hem bij zulk een menschlievend werk van christelijke wedergeboorte konden steunen, ook den H. Thomas van Aquino te hulp, een heilig genie, een man naar Gods hart, die om zijne hellichtende wijsheid en deugd de engelachtige Leeraar genoemd wordt.

Thomas van Aquino, niet minder groot door zijne heiligheid

Sluiten