Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BOEK.

DE H. THOMAS VAN ZIJN EERSTE VERTREK ALS LEERAAR NAAR ITALIË TOT ZIJN TWEEDE PROFESSORAAT TE PARIJS.

1261—1269.

Twaalfde Hoofdstuk. Blz. Vriendschap van Paus Urbanus IV en Clemens IV voor den H. Thomas van Aquino. — Thomas' Korte verhandeling tegen de dwalingen der Grieken. — Zijne Catena aurea. — Hij schrijft het Officie van het Allerheiligste Sacrament 135

Dertiende Hoofdstuk.

De Summa contra Gentiles of wijsgeerige Summa. — De H. Raymundus van Penafort ijvert met groote liefde voor de bekeering der Mohammedanen. — Wetenschappelijke tegenstanders van den katholieken godsdienst in Spanje; arabische Aristotelisten; mohammedaansche Theologen; geleerde Israëlieten. — De waarheid ook in tegenstanders gehuldigd, bijzonder in Maimonides. — Het vraagstuk van geloof en rede bij de Muzelmannen en in Thomas' wijsgeerige Summa. — Dwalingen van saraceensche wijzen aangaande God en den mensch. — Valsche meeningen omtrent katholieke dogmen. — Beknopt overzicht en waardeering van Thomas' geschrift. — S. Augustinus' Stad Gods en de wijsgeerige Summa. — Nog eene korte Verhandeling tegen de ongeloovigen

Veertiende Hoofdstuk.

De H. Thomas en zijn leeraarsarbeid in Italië. — De hoogeschool der Curie en Sint-Sabina. — Kommentaar op Job. — Nieuwe kommentaar op het eerste Boek van Lombardus' Sententies. — Quaestiones disputatae over de Ziel j over het Kwaad; over de Deugden; over de Vereeniging van het vleeschgeworden Woord; over de geestelijke Schepselen. — Kommentaren op Aristoteles: Physica; Metaphysica; Ethica. — Willem van Moerbeke en zijne vertalingen. — Waarom Aristoteles? — De aristotelische wijsbegeerte en het katholiek geloof. 176

Vijftiende Hoofdstuk.

De theologische Summa. — Eenige beroemde voorbereiders van dit meesterstuk der scholastiek. — Eene kleine Voorafspraak van groote beteekenis. — Samenstel der Summa en beknopte schets van den inhoud. — Waardeering van het werk als scholastiek geschrift. — De Summa een boek van vrede en waarheid. — Een licht voor christelijke zedenleer, ascesis en mystiek. — Plaats der Summa in het katholieke leven '94

Zestiende Hoofdstuk.

De Opuscula of Kleinere Geschriften. — Het aantal zeker echte Opuscula. - Getuigenis dier Geschriften omtrent het karakter van

Sluiten