Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rina, eene adellijke bloedverwante der Aquino's, dat gravin Theodora zelve haar de volgende hoogere voorbeduiding omtrent de geboorte van dit zegenrijke kind had meegedeeld.

Het gebeurde, dat een vreemdeling den burcht te Rocca Secca bezocht: in ruw gewaad, met over de schouders golvend hoofdhaar, en een afbeelding der Moedermaagd en van SintDominicus op de borst. Het was de kluizenaar Bonus, een bewoner der naburige bergen en om zijn deugden geacht. De heilige man, een der burchtzalen binnengeleid, deed de volgende voorspelling aan gravin Theodora: edele gravin, verblijd u; gij zult een zoon baren en hem Thomas heeten; gij en de graaf zult er naar streven, dat hij monnik worde in de abdij van Monte Cassino, ivaar het gebeente van den H. Benedictus rust; gij sult u vleien met het uitzicht op de rijke kloosterinkomsten, God echter zal het anders leiden; uw kind sal in de Predikheerenorde treden en door wetenschap en heiligheid boven al zijne tijdgenooten schitteren. — Theodora hernam: zulk een kind ben ik niet waardig; God handele naar zijn welbehagen (1).

Dit uitverkoren kind werd in 1225 (2), op het kasteel van Rocca Secca geboren (3), en bij den heiligen doop Thomas genoemd (4). Honorius III bekleedde toen den Stoel van den H.

(1) De Tocco, Vita B. Thom., I, n. 2; Proc. Canon. Boll. VII, p. 705.

(2) De sterfdag des Heiligen is zonder twijfel 7 Maart 1274. Als zijn geboortejaar wordt 1225, 1226 of 1227 genoemd: dit verschil ontspruit uit de afwijkende berichten der oude schrijvers, die den H. Thomas 47, 48 of 49 levensjaren toeschrijven. Het jaartal 1225 steunt op de beste getuigen, namelijk op De Tocco. Vita D. Thom.., n. 66: obiit.. ut... quadragesimum nonum annum suae vitae perficiens, quinquagesimo inchoaret aeternae gloriae jubilaeum; op Ptol. Luc., Hist. Eccles., XXIII, 10: Obiit autem 50110 vitae anno, alii dicunt XLIV habens in Magisterio annos XX j — en op Boll. VII, p. 655. — Quétif et Echard, Script. Ord. Praed. t. I. p. 279 meent, dat het begin van 1227 een waarschijnlijker getal is. Henricus de Hervordia (f 1370), Liber de Rebus Memorabilibus Sive Chronicon (edit. Aug. Potthast, Gottingae, 1859) schrijft: 1221 Sanctus Thomas de Aquino nascitur. Galvagnus de la Flamma (1283—1340), Chronica (edit. Reichert) verhaalt: 1224 beatus Thomas nascitur.

(3) Vgl. Fr. Sandone, Documenti e congetture sulla famiglia e sulla patria di S. Tommaso d'Aquino (1901). De schrijver bevestigt uit de staatsarchieven van Napels wat De Tocco aangaande S. Thomas' afkomst en familie zegt en toont nogmaals de onhoudbaarheid der hypothese, dat de Heilige te Belcastro zou geboren zijn.

(4) Ptol. Luc., H. E., XXII, 20; Ger. de Frachet, Vitae Fatrum, L. IV, c. 17; De Tocco, 1, n. 2.

Sluiten