Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petrus; Frederik II droeg sedert tien jaren de duitsche keizerskroon; VVildebrand was bisschop van Utrecht, Floris IV graaf van Holland, de gelukzalige Jordanus van Saxen generaal der Predikheeren; de H. Dominicus rustte vier jaren in zijn graf te Bologna. De H. Franciscus van Assisi stierf in 1226, het jaar, waarin ook de twaalfjarige H. Lodewijk door den bisschop van Soissons te Reims tot koning van Frankrijk gezalfd werd. Doch wijden wij liever geheel onze aandacht aan den uitverkoren knaap, op wiens hoofd zulk een overvloed van rijke hemelgaven zou nederdalen.

Aardsche luister omgaf de wieg van den Heilige. Niet alleen was hij door zijne beide ouders met den machtigsten italiaanschen adel verwant, doch, naar men beweert, was hij tevens met de vorstelijke huizen van Arragon en Castilië verbonden en daardoor met den H. Lodewijk, wiens moeder, de fiere Blanca, eene Castiliaansche was. Zeker stonden de Aquino's met de keizerlijke Hohenstaufers in nauwe betrekking (1). Paus Honorius III liet zich als Thomas' doophouder vertegenwoordigen door den bisschop vau Aquino.

Thomas had twee broeders, Landulf en Reginald, en drie zusters, van wie er eene zeer jong stierf; de tweede, Marosia, werd later abdis der Benedictinessen te Capua, terwijl de derde, gelijk hare moeder Theodora geheeten, huwde met Rogier, graaf van Marsico, uit de napolitaansche familie San-Severino.

Aangaande den eersten levenstijd van onzen Heilige werd weinig geboekt; maar dat weinige zullen wij hier toch melden met denzelfden eerbied, waarmee de oudheid het ons heeft overgeleverd.

Gravin Theodora bezocht met andere adellijke vrouwen de napolitaansche baden; de kleine Thomas en diens voedster vergezelden haar. Eenmaal greep het kind naar een papierstrookje, klemde het bij het baden met zorg in zijne kleine handen en weigerde onder luid geween het af te staan. Theodora wilde, ondanks Thomas' kinderlijke tranen, het voorwerp dezer angstige gehechtheid onderzoeken; zij vond alleen deze twee woorden: Ave Maria, Gegroet Maria! Door het terugschenken van deze

(i) Vgl. echter Malvenda Annal., p. 596 en over het ongegronde van een huwelijk tusschen S. Thomas' grootvader en eene zuster van Keizer Barbarossa, Werner, der H. Thomas, p. 3.

Sluiten