Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten dienste der Aquino's (1), en de abdij een nieuwe steun voor de Ghibellijnen. —

De Voorzienigheid beschikte het anders.

De menschelijke bedoelingen der Aquino's sloten intusschen den godsdienst niet geheel buiten. De ouders van den toekomstigen Kerkleeraar waren met een levendig geloof bezield, dat later over veel menschelijke zwakheid den eindtriomf zou behalen. Het denkbeeld, dat zij hun kind aan God ten offer mochten brengen en dat hun zoon voor een deugdzaam leven werd gevormd, verheugde hun christelijk hart met eene blijdschap, die niet beschaamd werd (2).

Tegen den herfst van 1230 verliet de H. Thomas het voorvaderlijk slot. Het was zijn eerste vaarwel aan het ouderlijk huis. Zeker zag Theodora niet zonder smart den inniggeliefden zoon van hare moederlijke teederheid scheiden. Een aanzienlijk gevolg vergezelde den knaap. Spoedig naderde men San Germano en den voet van den berg; langs het moeielijke pad steeg de stoet op en dra sloeg de zware poort der abdij voor de reizigers open.

Sommige latere schrijvers hebben beweerd, dat de kleine Aquiner eerst door opdracht en daarna door kloostergeloften te Monte Cassino tot de orde van den H. Benedictus overging (3). Ongetwijfeld waren de Heilige en de groote kloosterorde elkander volkomen waardig; doch dit geeft geen genoegzamen grond tot het aannemen eener vooronderstelling, die veeleer door de beste oorkonden weerlegd wordt (4).

(1).... pater dicti fr. Thomae, origine nobilis atque potens, monachavit dictum fr. Thoman puerum, disponens eum Abbatiae praeficere Casinensi. Barth. van Capua, in proc. canon., Boll. VII, p. 713. Et tu et vir tuus cogitabitis eum facere monachum in monasterio Montis Casini.... habentes spem ad magnos ipsius monasterii redditus pervenire per ipsius Jilii vestri apicem et praelaturam. De Tocco, Vita S. Thom, I, n. 2.

(2).... quem (puerum) libenter Deo offerunt. De Tocco, I, n. 5.;.... in quo (monte) instrueretur sanctis moribus, divinis illuminationibus praeparandus. De Tocco, ibid.

(3) Dit beweren o.a. vele Benedictijnen en onder hen de uitgevers der Epistola D. Thomae ad Bernardum abb. Casin. (Typis Montis Casini, 1875.) — Onder de Dominikanen streed Hiac. Serry voor deze meening in zijn »de Monachatu Bened. D. Thom. Aquin.« Hij werd wederlegd door zijn ordebroeder Jo. Franc. Bern. de Rubeis in diens »De Fabula Monachatus Bened. D. Th. Aquinatis.«

(4) Zie hierover de bondige dissertatie van J. Bern. War. de Rubeis; Thom.

Sluiten