Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOEDSTUK.

De studiën van den H. Thomas te Monte Cassino. — „Wat is God?" — Verblijf van den Heilige te Loreto. — Zijne

studiën en deugden aan de universiteit te napels. —

Een tafereel van Taddeo Gaddi.

Met de grondvesting zijner kloosterorde had de H. Benedictus tegen de barbaarschheid der alverstorende volksverhuizing een vast bolwerk gebouwd. Onder het nederschrijven zijner wijze tuchtregelen schetste de zachtmoedige man Gods een ongeëvenaard beschavingsplan. Akkerbouw, kunst, wetenschap, godsdienst ontkiemden en bloeiden allerwegen, waar de staf van den H. Benedictus in den bodem geplant werd. Reeds vroeg leidden Maurus, de stichter der abdij van Glaufeuil aan de Loire, en Cassiodorus de jeugdige orde de wetenschappelijke baan op (539). Weldra verrees naast de wel vaart brengende abdij in alle landen de kloosterschool.

Voor den zuid-italiaanschen adel was Monte Cassino sedert onheugelijke tijden een kweekschool van goede zeden en kennis. De kloostertucht en de studiën, in de Xllde eeuw eenigszins verslapt en aan 't sluimeren, hernamen onder Innocentius III en diens opvolgers haar ouden bloei. Al weerklonken de eenzame rotsen vaak van het woeste wapengekletter, de monniken — vredelievende verschijning in de geteisterde landstreek — zonden er niet minder hun vromen koorzang om ten hemel en bleven aan de kloosterwetten bij alle verwarring trouw. De geleerde Erasmus, schoon overschaduwd door zijn lateren naamgenoot, zette de groote wetenschappelijke overleveringen der abdij voort; taalstudie, geschiedenis, natuurkunde, toonkunst

Sluiten