Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden vlijtig beoefend. Hier ging gebed met studie gepaard.

Onder toezicht van een magister, die geheel en alleen aan zijnen dienst verbonden was, begon de H. Thomas in deze bloeiende abdij zijne studiën (1). Reeds de eerste beginselen der wetenschap boeiden zijn voor wijsheid en kennis geschapen geest. Dikwerf ontweek hij het gezelschap zijner makkers om door stille aandacht de geschreven taalregelen in zijn geheugen te prenten. Een studieplan uit de Xllde eeuw gunt ons een naderen blik in de eerste leerschool van den Heilige.

Wij zien den kleinen graaf van Aquino en een aantal andere jeugdige baronnen op eikenhouten banken neergezeten en om hunnen leermeester geschaard. Deze waardige man draagt de zwarte benedictijner pij en geeft zijn onderwijs voor een gedeelte uit een keurig perkamenten handschrift der kloosterboekerij. Het levendig oog der edelknapen volgt aandachtig de lessen, want door gestadig herhalen wordt hun het eerste latijn ingescherpt. Donatus, Priscianus of Didymus strekken tot leiddraad. Doch een welopgevoed edelman behoort de liturgische gebeden te verstaan en bij sommige godsdienstige plechtigheden zijne stem in den gewijden koorzang te mengen; hierom worden reeds spoedig David's psalmen verklaard. Aesopus' fabelen, de gedichten van den christelijken Theodulus, Cato's zinspreuken zijn eene voorbereiding om behoedzaam gekozen uittreksels van Ovidius, Horatius en Persius met goed gevolg te kunnen vertalen ; dan volgen Lucanus, Statius en Virgilius, schrijvers, die om de grootere verwandschap hunner denkbeelden met de leer des Christendoms grooter ontzag genieten (2). De geheele studie der regels en der schrijvers nu heet spraakkunst (3); zij vormt met de welsprekenkheid en de redekunst het oude Trivium (4).

(1) Habens secum semper Magistrum specialem more Nobilium regionis. Ptol. Luc. H. E. XXII, 20.

(2) Ook Dante deelt deze zienswijze; hij spreekt Virgilius aan: poeta, i'ti richieggo per quello Iddio che tu conoscesti. Inf. C. I. — Statius legt hij deze woorden aan den Dichter in den mond:

E prima apresso Dio ïn'alluminasti.

Per te poeta fui, per te christiano. (Purg. C. XXII).

(3) Rhab. Maurus zegt: Grammatica est scientia interpretandi poetas et historicos et recta loquendi scribendique ratio.

(4) De verdeeling der oude leervakken in Trivium—grammatica, rhetorica, dialectica, — en Quadrivium — arithmetica, musica, geometria, astronomia —

Sluiten