Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

physicomathematische lessen befaamd, verwierf Thomas eene diepere kennis der artes liberales (1).

Het onderwijs, toen veel minder dan later aan leerboeken verbonden, werd door de drievoudige oefening van lectiones, disputationes en repetitiones gesteund. Bij den aanvang der lectio (les) las de leeraar eenige bladzijden uit een gevierd schrijver; daarna droeg de magister zijne kantteekeningen en kommentaren voor. Bij de disputatio (redetwist) werden, — in verband met de lessen, — nieuwe vraagstukken gesteld en, na nauwkeurige beoordeeling van het vóór en tegen, beantwoord; de repetitio was eene herhaling van hetgeen in de beide vorige wetenschappelijke oefeningen was verhandeld: de lessen verlichtten den geest, de redetwisten scherpten door het openen van nieuwe gezichtspunten het oordeel, de herhalingen kwamen het geheugen te hulp (2).

Bij de wetenschappelijke oefeningen kwam Thomas' rijke geest even natuurlijk als het licht te voorschijn. Wat hem was geleeraard, droeg hij op zijn beurt verhevener, dieper en toch duidelijker voor.

Men bewonderde het ontluikend genie en velen roemden de hooge gaven van den jongeling. (3) Doch Thomas bleef gering in zijn eigen oog. Boven allen aardschen roem stelde hij Gods gebod en liefde. Zijn lot berustte in de handen zijns hemelschen Vaders. Hoe talrijke gevaren immers bedreigden hem. Tusschen de schit-

(1) ...Sub Magistri Martini in grammaticalibus et logicalibus, et Magistri

Petri de Hibernia studiis in naturalibus edocetur. De Tocco, I, n. 6, et

missus ad Neapolitanum studium in Grammaticalibus et Logicalibus etc. Barth. de Capua, ap. Boll. VII, p. 710. — Volgens Ptol. van Lucca zou de Heilige te Monte Cassino de beginselen dezer wetenschappen hebben aangeleerd: ibidem (in Abbatia M. Cas.) in sua pueritia in Logicalibus et naturalibus optime profecit. H. E. XXII, 20. Waarschijnlijk trekt deze schrijver, die geheel van Thomas' studie te Napels zwijgt, hier het onderricht dezer stad met dat van Monte Cassino samen.

(2) E. Coppi, Le univ. ital., c. VII.

(3) ... omnes antecedebat, conferendo et disputando. Barth. de Capua, ap. Boll. VII, p. 710. — In quorum scholis tam luculenti coepit esse ingenii, et perspicacis intelligentiae ut altius, profundius et clarius aliis audita repeteret, quam a suis Doctoribus audivisset. De Tocco, I, n. 6. — Cumque mirabilis juvenis tam festinus profectus scientiae, qui divinae potius, quam humanae videbatur esse virtutis, Magistros et alios in admirationem adduceret, et per scholas celebris ejus fama volaret etc. De Tocco, I, n. 7; S. Anton., Chron. tit. XXVII, 7, § 2.

Sluiten