Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een weinig hooger dragen zeven hemelgeesten de zinnebeelden der goddelijke en der kardinale deugden. Aan de voeten van den Heilige prijken veertien zetels; op de zeven ter rechterzijde tronen Geloof, Hoop en Liefde, de dogmatische en de practische Theologie, het kerkelijk en het burgerlijk Recht; op de zeven ter linkerzijde de Artes Liberales. Met den wereldbol ter hand onderwijst de spraakkunst een knaap, die aan hare voeten nederknielt; de fijnberekende Redeneerkunst draagt den zinnebeeldigen schorpioen en den bloeienden olijftak. Terwijl hare linkerhand in de zijde rust strekt de Welsprekendheid de rechter uit met een ontvouwde banderol; de Meetkunst is met den winkelhaak toegerust; de Rekenkunst met haar cijfertafel toont door opgeheven hoofd en hand haar nadenken; de Sterrenkunde draagt de koningskroon, den hemelbol ter linkerhand, het hoofd en de rechterhand ten hemel richtend geeft zij haar onderwijs; de Koningin der Harmonie begeleidt haar orgelspel met lofliederen ter eere van God en van Gods heiligen leeraar. Priscianus, Aristoteles, Cicero, Euklides, Pythagoras en Ptolomeus vertegenwoordigen naast deze allegorische figuren de wetenschap, waarin zij uitblonken, terwijl Tubalkaïn den klank van het ijzer op het aanbeeld beluistert en de geheimnissen der harmonie ontdekt. De Angelicus zetelt te midden dezer edele wetenschappen als het beeld van rustige wijsheid (1).

(I) Grimouard de S. Laurent, Guide de 1'Art. Chrét. t. III, p. 484—487;Rio 1'Art. Chrét. t. II. p. 265. — Vgl. J. J. Berthier, Le triomphe de Saint Thomas peint par Taddeo Gaddi (1897).

Sluiten