Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend, en dat zij, geheel bereid om aan God een offer te brengen, nu tot een overmaat van zelfverloochening gedwongen, dien teergeliefden zoon zelfs niet spreken kon. In hare beleedigde liefde, in hare verbittering nam zij een besluit, dat tot onwaardige tafereelen leidde.

Theodora's zonen, Reginald en Landulf, bevonden zich in het keizerlijk legerkamp niet verre van Acqua-pendente; zij bad hen door een renbode om bijstand; dat de Dominikanen Thomas met hun ordegewaad bekleed hadden; dat sij hem thans het land uitdreven; Reginald en Landulf souden sich toch van haar kind, hunnen broeder, meester maken en hem in hare handen leveren (1).

De beide broeders toonden Fr derik II den lastbrief hunner moeder. Den Keizer was de nieuwe gelegenheid om de Predikheeren te vervolgen niet onwelkom. Door strenge plakkaten had hij reeds vroeger (1240) alle franciskaner en dominikaner kloosterlingen, twee voor elk klooster uitgezonderd, over de siciliaansche rijksgrens gedreven (2). De opneming van een telg derAquino's in een dier orden, hoopte hij licht te kunnen verijdelen. De Hohenstaufer gebood den jongen ridders zich van den gewenschten buit meester te maken, en Pier delle Vigne, verhaalt Ptolomeus van Lucca, toog mede. De voortvluchtige zocht intusschen met vier zijner medekloosterlingen langs Noord-Italië den franschen bodem te bereiken. Tevergeefs. Zijne broeders wisten te goed welke wegen uit den kerkelijken Staat naar toskaansch grondgebied voerden en hunne soldaten sliepen niet. Toen de Heilige nabij Acqua-pendente, tusschen Siena en het meer Bolsena, een weinig rust nam, en met zijne vermoeide tochtgenooten, bij een zuivere, koele bron nederzat, zag hij zich op 't onvoorzienst met de netten zijner belagers omspannen (3). Drie der gezellen bleven ongedeerd; de vierde, Johannes de S. Juliano, Thomas' raadsman te Napels, schijnt in de gevankelijke

(1) .... coram Imperatore exposito jussu matris et accepta licentia, per vias et stratas miserunt custodias. De Tocco, II, n. 6. — .... coiisanguinei ejus

ipsum rapuerunt in via, confidentes de Domino Frederico Ger. de Frachet,

p. IV, 17. — Frederico dissimulante .... Reginaldus cum Petro de Vineis.... germanum suum subtraxit. Ptol Luc. H. E. Lib. XXII, 20.

(2) Rich. de S. Germano, Chronicon; Muratori, Script. Ital. III. 999-

(3) Ptol. Luc. H. E., XXII, c. 20; Ger. de Frachet, Vitae fratrum p. IV, c. 27; De Tocco, II, 9; Barth. de Capua, ap. Boll. VII, 710.

3

Sluiten