Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerkring, en werden alleen gedurende enkele gedeelten van het studiejaar, — in Saint-Jacques kort vóór den Advent en den Vastentijd — gehouden (1). Hierbij kwamen als niet openbare wetenschappelijke oefeningen redetwisten der kloosterleerlingen zeiven, onder leiding van een hunner leeraren, en herhalingen of repetitiones. Deze meer eenvoudige redetwisten en de herhalingen geschiedden vaak onder toezicht van den magister studenttum, dien men niet onjuist heeft genoemd de levende onderwijswet, en wiens ambt hoewel er meermalen ook dat van leeraar mede verbonden was, hoofdzakelijk bestond in toe te zien, dat de jeugdige kloosterlingen vlijtig en naar de bestaande ordewetten studeerden, en dat hun ook lichamelijk en stoffelijk het noodige niet ontbrak (2).

Voor Thomas was de eerste vrucht dezer studieregeling, dat hij dieper tot de zegenrijke kennis der H. Schriftuur werd binnengeleid. Later zou hij als leeraar van de gewijde Boeken openbaar dit getuigenis afleggen: zij heiligen den mensch, en daarbij — misschien met eene dankbare herinnering aan zijn vroegeren kerker, waar hij zoo trouw Gods heilige bladen las, — het woord herhalen uit den Machabeëntijd: daar wij tot troost de heilige boeken hebben (3). Hij zou de H. Schrift verheerlijken, omdat zij de waarheid leert, de dwaling weerlegt, van het kwade losrukt, tot het goede geleidt, en ten slotte de menschen tot volkomenheid opvoert (4). Thans, te Parijs, begint deze leer hem dagelijks klaarder en als eene geleefde waarheid te worden. Hier herdenken wij ook hen, die voor den genialen Heilige de Schrittuurstudie hebben vergemakkelijkt. Daar zijn de bescheiden werkers, die onder het oppertoezicht van Hugo van Saint-Cher, sedert 1244 met het romeinsche purper bekleed, in Saint-Jacques een zoogenaamd Bijbel-correctorium hielpen voltooien, — den naar latijnsche handschriften, hebreeuwsche en grieksche lezingen en varianten van oude kerkleeraren vervaardigden parijschen

(1) Douais, Essai sur 1'organisation des Etudes dans 1'Ordre des Frères Prêcheurs au XlIIe et XlVe siècles (1884), p. 78.

(2) Mortier, Hist. des Maïtres généraux, I, p. 246—247; 548—549. — Het streven was, dat het klooster eiken student verschafte een Bijbel; Lombardus' Sententies; een bepaald aantal Quaestiones, dat is bij de openbare leeraarsdisputen behandelde wijsgeerige en theologische vraagstukken; Postillen, dat is kommentaren op de H. Schrift en op de Sententies.

(3) S. Thom. In Ep. ad Rom. I, lect. 2.

(4) S. Thom. In Tim. II, 3, lect. 3.

Sluiten