Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontslapen was en de kort daarna gekozen Alexander IV reeds den 22 December door de bul Nee insolitum de beslissing van zijnen voorganger, tot den afloop van een nieuw onderzoek, geschorst had, mochten de kloosterlingen het Kerstfeest met blijder geest vieren en begon het nieuwe jaar 1255 naar alle zijden op te klaren. De bul Quasi lignum vitae van 14 April 1255 eischte, dat de Predikheeren van Saint-Jacques op hun twee leeraarszetels werden hersteld. In het volgende jaar drong Alexander meermalen aan, dat deze bul ten uitvoer zou worden gelegd, en niettegenstaande fel verzet liet Eméric, de parijsche kanselier, in de eerste weken van 1256 Thomas van Aquino tot de licentia (1) toe, de laatste schrede vóór de plechtige aanvaarding van het magisterschap. Over deze daad van rechtvaardigheid gaf de Paus in een schrijven uit het lateraansch paleis den 3 Maart zijne blijdschap te kennen. Hij noemde den Aquiner zijnen „geliefden zoon Thomas van Aquino, een man, uitmuntende door adel van geslacht en onbesprokenheid van zeden, en door God met wetenschap verrijkt" (1). De Paus drukte daarbij het verlangen uit, dat de kanselier nu weldra den Aquiner het regiminis principium zou doen vieren, dat is de plechtige aanvaarding van zijn recht en ambt als magister en leeraar in de faculteit der godgeleerdheid. Daar echter de tweedracht nog geruimen tijd aanhield, bleef deze zaak sleuren tot in den herfst van 1257(3).

Twee geschriften, inmiddels voor de openbare meening gebracht, gaven den strijd eene nieuwe wending en leidden tot eene oplossing. Willem van Saint-Amour deed, anoniem, in 1255 een boek verschijnen, met den titel: Verhandeling over de

(1) Dit is de licentia »om te onderwijzen in de theologische faculteit«. Ptol. Luc. H. E. XXII, 21 zegt, dat Thomas te Parijs »infra trigesimum annum sententias legit, et conventum in Theologia, sive licentiam recepit«. Volgens de door ons aangenomen tijdrekening is de Heilige in 1225 geboren. Maar Ptolomeus is op deze plaats blijkbaar niet nauwkeurig, dewijl hij er ook zegt: «annorum XXV erat, cum pritnum venit Parisios».

(2) Bullar. Ord. Praed. t. I, p. 288—299.

(3) Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Vol. I, (1895) kiest geheel partij voor wat hij »de Universiteit® noemt, maar zegt p. 382 toch met waardeering: Such were the circumstances under which the Prince of the Schoolmen, Thomas Aquinas, was admitted to his degree in the University of which he was for ever afterwards regarded by Dominican and Secular alike as the most distinguished ornament.

Sluiten