Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woonstede der wetenschap. Hier rijpen overvloedige vruchten van kennis, die, hoe meer gesmaakt, des te vuriger begeerd worden. „Om dit alles — vervolgt de Opperpriester — „slijt gij lange „jaren met waken en arbeiden in deze stad en geeft er uwe „bezittingen ten beste. Hierom schenken ouders en verwanten „u vlijtig geldelijken steun, somtijds zich zeiven om uwentwil „ontberingen getroostend, dewijl gij hier, als in een welriekenden „lusthof gretig te gast gaande, heerlijk u aan den uitgelezen „disch der wijsheid verkwikt, in het goede toeneemt en opwast „tot mannen van deugd en kennis, opdat eindelijk uw arbeid en „moeite tot lof van God, tot uw eigen roem en voordeel en tot „blijdschap uwer verwanten zich openbare." De Paus besluit deze bulla met de toezegging, dat de apostolische Stoel in alles wat den luister en den bloei der universiteit belangt, zich mild zal betoonen in ondersteuning en gunsten (1). Door eene gelukkige mengeling van wijze vastberadenheid en oprechte goedheid, twee hoofdeigenschappen voor regeerders, won Alexander IV welhaast vele gemoederen. „Als de levensboom des Paradijzes, als een „glansrijk licht in 's Heeren huis" (2) stond wederom de beroemde universiteit in Gods Kerk.

Het behoud der eenheid tusschen twee zoo bloeiende, zoo machtige levensuitingen, als in de XlIIde eeuw de universiteiten en de bedelorden waren, rekent vriend en vijand tot een overgroote weldaad voor den godsdienst en de beschaving. Schonk de akademie velen kloosterlingen eene zeer wenschelijke gelegenheid om tot algemeen welzijn hunne talenten volkomen te ontvouwen, de kloosterlingen op hunne beurt schonken uitmuntende leeraren en genieën, als Albertus den Grooten, den H. Bonaventura, den H. Thomas van Aquino; mannen, wier beteekenis als wijsgeeren en diepzinnige godgeleerden hare wedergade niet vond.

In Oktober 1257 werd de blijde vrede bezegeld door Thomas' plechtige opneming onder de magisters van Parijs. Na veel doorgestaan leed kon Humbertus van Romans, bij de sluiting van het generale ordekapittel te Toulouse (1258), een rondgaanden brief aan zijne kloosterlingen richten, die als een juichlied klinkt (3).

De kanselier dan, hoewel andere baccalaurei Thomas naar

(1) Buil. Ord. Praed. t. I, p. 322 ; Du Boulay, H. U. P. t. III, p. 332.

(2) Buil. »Quasi lignum". Quasi lignum vitae in paradiso Dei, et quasi lucerna fulgoris in domo Domini est in sancta ecclesia Parisiensis studii disciplina.

(3) Zie Reichert, Litt. Encycl. magistrorum generalium, p. 46.

Sluiten