Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een lellen bestrijder ontmoeten, zonder dat hij ook maar met éen woord van den ootmoed afwijkt, altijd zacht en humaan in zijne verdediging (1).

Een levendig geloof gaf kracht en innerlijk verband aan al deze eigenschappen van den Heilige als leeraar. Diep van de waarheid doordrongen dat God de Heer der wetenschap is, ondernam hij niets, dan na eerst in stilte te hebben gesmeekt om licht van Boven (2).

Steeds waren zijne ooren geneigd naar de stem Gods, naar de geopenbaarde Wijsheid, die wij ook vernemen in de uitspraak der H. Kerk. Het leeraarsambt beschouwde hij als een door den Hemel opgelegden plicht voor iederen dag en wat hij met onvermoeiden ijver voor zijne tijdgenooten verrichtte, deed hij met het levendigst en nooit bezweken bewustzijn, dat hij in den dienst stond der hoogste Volmaaktheid, die hij met geheel zijne ziel beminde. Naarmate wij langer staren op zijne verhevene werkzaamheid, kan onze bewondering minder den uitroep bedwingen: „Gij zijt wijs als een Engel des Heeren!"

Het schouwspel eener wereld vol dwaling en zonde en onze eigen ellende overstelpt ons bijwijlen met een somber gevoel. Maar onze moed herleeft bij het zien van dezen heiligen leeraar, zoo verrijkt met de kennis der Godheid, zoo vlekkeloos van onschuld. Dan smeeken wij om zijne tusschenkomst voor den troon der reddende Genade; wij vertrouwen op de bede van den engelachtigen Leeraar als op het gebed van een broeder (3).

(1) Processus de vita S. Thom. Aq. IX, 77: nunquam tarnen ipse frater Thomas restrinxit verbum humilitatis, sed semper cum dulcedine et humanitate respondit.

(2) ... t quotiens studere voluit, disputare, legere, scribere vel dictare, prius ad orationis secretum accedens, profusis lacrymis, pro divinis inveniendis in veritate secretis. De Tocco, VI, 31.

(3) Ziehier het liturgisch gebed voor den feestdag van den Heilige: Deus qui Ecclesiam tuam beati Thomae, Confessoris tui atque Doctoris, mira eruditione clarificas et sancta operatione foecundas, da nobis, quaesumus, et quae docuit, intellectu conspicere. et quae egit, imitatione complere. Per Christum Dominum nostrum. — Off. S. Thom. Aquin. die 7ma Martii.

Sluiten