Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Narenza zouden ter zijde staan (1). Rijke gaven en verscheidene waardigheden bood hij den Heilige aan; zelfs zond hij hem de bul zijner verheffing tot aartsbisschop van Napels, met toewijzingder kloosterinkomsten van het oude Sint-Petrus ad Aram. Maar toen de goede en getrouwe dienaar al deze dingen weigerde, wist de Opperpriester/lit verlangen naar armoede en een nederigen staat te eerbiedigen (2). De Heilige van zijnen kant verslapte niet op zijn loopbaan. Veel schoons hebben wij van zijne werkzaamheden in Italië te verhalen. In dit hoofdstuk wenschten wij echter alleen te beschouwen de Korte verhandeling tegen de dwalingen der Grieken, de Catena Aurea en het Officie van het H. Sacrament : drie belangrijke werken, rechtstreeks ingegeven door het pauselijk gezag, waaraan niet het geloof en de goede zeden alleen, maar ook kunsten en wetenschappen zooveel verschuldigd zijn.

Een droevig feit was sedert de elfde eeuw de grieksche scheuring. Het godsdienstig en maatschappelijk leven leed daardoor groote schade, en niets lag Christus Stedehoudei s nader aan 't hart dan het herstel der heilige eenheid in geloof en liefde. Daarom was het een troost, toen Michael Paleologus omstreeks 1268 nieuwe onderhandelingen met den apostolischen Stoel wilde openen. In het uitzicht eener mogelijke toenadering der dwalenden legde Paus Urbanus IV den H. Thomas van Aquino eene verzameling kerkvaderteksten voor, om een oordeelkundige uitspraak over den zin daarvan te vernemen (3). Met diepen eerbied voor een zoo hoog gezag kweet zich de vrome kloosterling van den opgedragen last. Een reeks van getuigenissen der grieksche Kerkvaders was hem voorgelegd; de vraag was, hoe er krachtig den katholieken godsdienst mee te verdedigen tegen het schisma. De Heilige bracht al deze teksten tot twee hoofdsoorten, naar gelang dat zij een duisteren of een helderen zin schenen te hebben (4). De duistere teksten schaden zeer bij het

(1) Boll. XIII, 54"; Buil. Ord. Praed. I, 485.

(2) Ptol. Luc. H. E. XXII, 29; De Tocco, VII, 43.

(3) Ptol. Luc. XXIII, 12; De Tocco, IV, 22. Ook het Prooemium bewijst, dat dit geschrift op pauselijk bevel is vervaardigd: Libellum ab excellentia vestra mihi exhibitum, Sanctissime Pater Urbane papa, diligenter perlegi. etc. S. Thom. Opp. t. XV, p. 239.

(4) Over onechte vaderteksten in Thomas' geschrift, bijzonder uit Cyrillus van Alexandrië, zie tegenover Reusch en Turmel de mededeelingen van A. Gardeil in de Rev. Thomiste, 1904, Mai, Déc.; 1905, Mai.

Sluiten