Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den inhoud der Catena een overzicht te geven. Het geheel is een grootsch werk, dat nu eens lager dan eens hooger zwevend, van de kinderlijkste vroomheid tot de verhevenste vlucht van geest overgaat, zonder schade voor de éénheid des geheels. De stemmen van twaalf christeneeuwen zijn hier samengesmolten tot één heilig koor; het is een ontzaglijk en heerlijk loflied der overlevering op de Blijde Boodschap des heils; Christus rijst hier ten troon tusschen de aanbiddend neergebogen Wijzen en heilig ruischt de stroom der traditie om den troon des Lams.

De drie Evangeliën van Marcus, Lucas en Johannes, die na Urbanus' dood, gelijk wij zagen, nog te verklaren overbleven, werden, zoo mogelijk, nog met meer zorg dan het eerste van Mattheus bewerkt. Thomas liet nu, dank zij waarschijnlijk de hulp van Willem van Moerbeke, eenige verklaringen van grieksche Vaderen in het latijn overzetten (1). In den toehuldigingsbrief aan zijn ordebroeder Hannibald de Hannibaldis (f 1272), in Mei 1262 tot kardinaal-priester verheven, luidt het: „Daar het betaamt, dat van de vruchten offers worden gebracht aan de priesters, meende ik deze Evangelieverklaring, een vrucht van mijnen arbeid, den Priester der Apostelen (2) te moeten wijden. Uw gezag aanvaarde dan een verplichte hulde, om als geleerde te oordeelen. Uw aloude vriendschap moge het hart herkennen in de gave."

„God de Schepper zegt hij — prentte, toen Hij alles alleen „met het oog op zijne goedheid tot het bestaan riep, een natuurlijke liefde tot het goed in alle schepselen, opdat ieder wezen, „door van natuurswege het hem passend goed te beminnen en „te begeeren, zou blijken door een bewonderenswaardige wending „terug te keeren tot zijnen Maker. Maar hierin munt de redelijke „natuur boven allen uit, dat zij de algemeene bron zelve van het „goede door de wijsheid kan aanschouwen en door de liefde met „zoete vreugde smaken; en daarom verdient de wijsheid, waar„door wij tot de bron zelve der goedheid naderen, bij het gezond „oordeel de voorkeur boven alle menschelijk goed. Want de „wijsheid kent geen walging: die haar eet, hongert nog; die „haar drinkt, houdt niet op te dorsten. Zij is zoo tegenstrijdig

(1) Catena Aurea Super Marei Evang. Epist. Dedicat. S. Thom. Opp. t. XI, p. 334.

(2) Het «Priester der Apostelen« is een zinspeling op den kardinaalstitel: Basiücae duodecim Aposiolorum.

Sluiten