Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE HOOFDSTUK.

De Summa contra Gentiles of wijsgeerige Summa. — De H. Raymundus van Penafort ijvert met groote liefde

voor de bekeering der mohammedanen. — wetenschappelijke tegenstanders van den katholieken godsdienst

in Spanje; arabische Aristotelisten; mohammedaansche Theologen; geleerde Israëlieten. — De waarheid ook in tegenstanders gehuldigd, bitzonder in Maimonides. — Het vraagstuk van geloof en rede bij de Muzelmannen en in Thomas' wijsgeerige Summa. — Dwalingen van saraceensche wijzen aangaande God en den mensch. — Valsche meeningen omtrent katholieke dogmen. — Beknopt overzicht en waardeering van thomas' geschrift. — S. augustinus' Stad Gods en de wijsgeerige Summa. — Nog eene korte Verhandeling tegen de ongeloovigen.

Nog te Parijs en vóór 1262 begon de H. Thomas een meesterstuk, dat vóór het einde van 1264 te Rome werd voltooid (1). Het diepzinnige werk draagt thans den titel: Summa contra Gentiles of Handboek tegen de Ongeloovigen; het oudere opschrift luidde: Summa over de waarheid van het katholiek Geloof (2). Dit boek verdedigt het geloof tegen alle bestrijders der christelijke Openbaring, bijzonder tegen Israëlieten en Mohammedanen.

(1) Ptol. Luc. H. E. XXII, 24.

(2) De Tocco, IV, n. 18. Vgl. De Rubeis, Dissert. crit. XII; Uccelli, S. c. Gent, ex codice autographo, Praefatio. — De Summa contra Gentiles wordt ook philosophica, wijsgeerige Summa, genoemd in tegenstelling der nog meer beroemde Summa theologica, waarover later.

Sluiten