Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

De H. Thomas en zijn leeraarsarbeid in Italië. — De

hoogeschool der curie en SiNT-SaBINA. — kommentaar op Job. — Nieuwe kommentaar op het eerste Boek van Lombardus' Sententies. — Quaestiones disputatae over de Ziel; over het Kwaad; over de Deugden; over de Vereeniging van het vleeschgeworden Woord; over de geestelijke Schepselen. — Kommentaren op Aristoteles : Physica ; Metaphysica ; Ethica. — Willem van Moerbeke en zijne vertalingen. — Waarom Aristoteles? — De aristotelische wijsbegeerte en het katholiek geloof.

Had Paus Urbanus IV of Humbert van Romans het eerst aan Thomas' oproeping uit Parijs naar Italië gedacht? Wij weten het niet. Ontegenzeggelijk is de meening zeer verspreid, dat de Heilige, hetzij als magister sacri Palatii hetzij met een anderen titel, aan de pauselijke generale Studie verbonden werd (1).

Te Rome waren in de Middeleeuwen twee zulke Studies of, naar onze spreekwijze, Universiteiten: de romeinsche hoogeschool, wier bestaan met den stichtingsbrief (6 Juni 1303) van Bonifacius VIII begon en als Studium Urbis wordt aangeduid, en de hooge school der Curie — Studium Curiae —, die reeds tusschen 1243 en 1244 door Paus Innocentius IV gesticht werd.

(i) Zie over de magisters sacri Palatii, Masetti, Monumenta et Antiquitates, t. I, 151—153. — Aan het pauselijk hof waren scholen met vele professoren verbonden, en niet ongegrond zijn de woorden der Année Dominicaine ou Vie des Saints, Mars I, p. 220: Mais ces professeurs n'étaient pasparcela Maitres du Sacré Palais; Saint Thomas, en particulier, ne paraït pas avoir été revêtu de cette dignité.

Sluiten