Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijding, geruimen tijd in Griekenland. Paus Gregorius X nam hem met zich naar de algemeene Kerkvergadering van Lyon (1274); Johannes XXI benoemde hem drie jaren daarna (1277) tot aartsbisschop van Korinthe, welke benoeming hij ontving, toen hij in zijn klooster te Viterbo bezig was Galenus over te zetten in 't latijn. Ook toen hij den herdersstaf droeg, zag hij niet geheel af van zijn oud en geliefkoosd werk als vertaler. Hij ontsliep in het jaar 1281 (1). Dezen man, in de latijnsche, grieksche en arabische taal en daarbij in de wijsbegeerte bedreven, vond de Aquiner tot trouwe en bezielde medewerking bereid. Hoewel wij niet nauwkeurig weten, wanneer pater Willem van Moerbeke uit Griekenland naar Italië kwam, en ook niet, in welke kloosters hij bleef, getuigen toch de oude oorkonden vrij duidelijk, dat hij reeds onder Urbanus IV (f 1264) zich in een der kloosters der romeinsche dominikaner provincie bevond, en leert ons de aard zijner verhouding tot Thomas, dat hij met dezen vaak moet zijn samen geweest. Over de vertalingen van den geleerden Vlaming wordt verschillend geoordeeld. Zij beantwoordden niet aan den door Thomas voor andere gevallen aangeduiden regel (2). Maar nu men onzeker stond tusschen de codices en vertalingen uit het syrisch en het grieksch in het arabisch of uit het arabisch in het latijn, wenschte men van Willem Moerbeke wel bij voorkeur eene zeer woordelijke vertaling. De Tocco prijst de nieuwe overzetting, omdat zij „de ware gedachte van Aristoteles duidelijker weergeeft" (3); eene juiste uitspraak, als men bedoelt, dat tal van graecismen en streng vasthouden aan eene vertolking van woord voor woord den oorspronkelijken tekst door den latijnschen doen heenschijnen (4). Ongetwijfeld was de nieuwe overzetting, hoe weinig sierlijk ook,

(1) Zie M. de Wulf, Hist. de la phil. scol. dans les Pays-Bas(i89S), p. 279—280, en Hist. de la phil. raédiévale (2e édit. 1905).

(2) Zie de door ons bl. 138 aangehaalde woorden uit het geschrift: Contra errores Graecorum.

(3) De Tocco IV, 18: quae sententiae Aristotelis continet clarius veritatem.

(4) In de Editio Leonina van S. Thomas' kommentaar op Aristoteles' Physica wordt W. v. Moerbeke's vertaling van dit aristotelisch werk aldus geschat: Indoles antiquae nostrae versionis satis nota est. Verba Aristotelis, ineleganter quidem. fidelissime tarnen reddit Lectori multum juvabit familiares habere graecismos quibus abundat, et modos stabiles quibus diversae expressiones graecae latine redduntur; his enim semel intellectis, facilis evadit dictio alioquin peregrina, obscura et complexa. Praefatio, p. VIII.

Sluiten