Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijner medebroeders — uwen brief en de vragen, waarop gij antwoord wenscht, heb ik ontvangen. Ik ben met bezigheden overladen, maar om uwentwil heb ik de eerste gelegenheid tot het schrijven van een antwoord te baat genomen. Ziehier dan, geliefde Broeder, de gedachten, die mij sijn ingevallen; schenk mij er voor, bid ik u, de voorspraak uwer gebeden (1). Elders schrijft hij: Op een lange reeks van vragen wenscht gij binnen vier dagen antwoord. Ik zend het u ondanks mijne talrijke bezigheden; om aan de broederlijke liefde jegens u niet te ontbreken, heb ik mijn anderen arbeid een weinig verschoven (2). Ook ditmaal vraagt hij voor zijn arbeid het gebed van zijnen broeder (3).

Een jeugdige vriend der wijsbegeerte uit Leuven ontvangt op zijn verzoek eene verklaring van het boek Peri hermeneias, een deel van Aristoteles' geschriften over Logica. Bij zijn wetenschappelijk geschenk voegt de Heilige het volgende briefje: Aangewakkerd door den ijver, waarmede gij in uw jongelingsjaren niet de ij delheid zoekt maar de wijsheid, en uit verlangen om uwen wensch te bevredigen heb ik, niettegenstaande de beslommeringen mijner talrijke bezigheden, eene verklaring geschreven van Aristoteles' zeer duister boek Peri hermeneias. Want ik meen het hooger wetenschappelijke, naar mijn vermogen, aan meergevorderden te moeten mededeelen, zonder aan jongeren hulpmiddelen tot vooruitgang te onthouden. Ontvang dus als een vriend van studie het klein geschenk van dezen kommentaar; wanneer gij er uw voordeel mede doet, kunt gij mij tot grootere dingen oproepen (4).

Hulpvaardige vriendschap spreekt eveneens uit de begeleidende briefjes aan den heer van Bourg, toen hem de korte Verhandeling over voorteekenen werd toegezonden (5), en aan den

(1) S. Thom. Opp. t. XVI, p. 175—176. Responsio de VI articulis ad Lectorem Bisuntinum.

(2) Ad Lectorem Venetum. S. Thom. Opp. t. XVI, p. 169.

(3) Valeat caritas vestra diu, et pro hoe labore mihi orationum suffragia rependatis.

(4) Het opschrift van den brief luidt: Dilecto sibi Praeposito Lovaniensi frater Thomas de Aquino salutem et verae sapientiae incrementa.

(5) Tractatus de sortibus ad Dominum de Burgo. — Eene kleine aanduiding, dat dit werkje in Frankrijk zou geschreven zijn, wil men zien in het eerste hoofdstuk, waar de schrijver zegt: Nullus enim in Gallia existens fortealiquid

I

Sluiten