Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in geest en kracht uit den hooge en in woorden, waarvan geen ongewijde de zoete, geheimzinnige vertroosting nabootst of hergeeft.

Aldus trad hij op voor het volk van zijnen tijd. Verbeelden wij ons een preek, als waarvan wij de schets hebben meegedeeld, uitgewerkt en voorgedragen door zulk een man. Het is Palmzondag; Gods kerk huivert reeds bij de Hosannah's om het Crucifigatur der naderende lijdensweek. Daar verschijnt de nederige gravenzoon in het kleed zijner vrijwillig gekozen armoede voor de schare, waarin vele goede, godsdienstige verlangens, vele zonden, vele smarten, vele stille wenschen naar verlossing en bekeering samenzijn. De gewijde redenaar teekent zich met het heilig teeken des kruises en spreekt, vervuld van de groote liefdegeheimenis, die hij moet verkondigen, deze tekstwoorden uit: Die in de gestalte van God sijnde sichselven heeft vernietigd! Eerst een of andere gebruikelijke groet. Eene duidelijke inleiding. Nu volgen gedachten op gedachten; het gevoel ontwaakt; allen zijn vermeesterd door hooger kracht. Het geloovige christenvolk, in zijn diepst leven getroffen, weent thans van medelijden en berouw; een wee, als uit het middeleeuwsche Stabat Mater klaagt, bekeert de harten. Maar vóór allen -was het hart van den heiligen kloosterling, dien men Jezus' grenzelooze vernedering en liefde had hooren prediken, door medelijden jegens den goddelijken Meester bewogen. Weenen zijne toehoorderen, hij zelf heeft aan den voet der altaren eerst geweend.

Hij placht de H. Mis met zooveel godsvrucht te lezen, dat hij wegsmolt in tranen, — verhaalt ons de Tocco(l).

(i) De Tocco, VI, 30. — Volgens de Chronica antiqua conventus S. Catharinae de Pisis, uitgegeven door Prof. Bonaini in Archivio\Storico van Florence, t. VI, p. II, 2, p. 412, zou de H. Thomas in zijne orde tot praedicator generalis zijn benoemd. Want wij lezen van Frater Proijnus, dat deze cum S. Thoma factus (fuit) praedicator generalis Neapolim in Capitulo MCCLX; et solum quatuor facti fuerunt. Dit kapittel te Napels was provinciaal.

Sluiten