Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wie haar derft, geldt in het geestelijke voor niets, gelijk de „Apostel zegt: — Zoo ik de profetie heb, en weet de geheimenissen „alle, en alle de kennis, en zoo ik al het geloof heb, zoodat ik „bergen verzette, maar ik heb de liefde niet, ben ik niets. Hetzelfde leert de H. Apostel Johannes: Wij weten, dat wij uit „den dood tot het leven zijn overgebracht, omdat wij de broeders „liefhebben. Hij dus is in het geestelijk leven volmaakt, die „volmaakt is in de liefde Nu bestaat een tweevoudig liefdesgebod; het eene om God, het tweede om den evenmensch te „beminnen. Tusschen deze twee geboden bestaat een zekere „orde, de orde der liefde. Want wat wij in de eerste plaats „beminnen moeten, is het hoogste goed, dat ons gelukkig maakt, „te weten God. In de tweede plaats moeten wij den evenmensch „liefhebben, die uit kracht des maatschappelijken levens in het „verwerven en deelen des geluks aan ons verbonden is. Daarom „betaamt het uit christelijke liefde den evenmensch zulk eene „genegenheid toe te dragen, dat wij met elkander gelukkig „zoeken te worden. Dezen liefderegel wijst de Heer ons in het „Evangelie: Gij zult den Heer uwen God liefhebben, uit geheel „uw hart, uit geheel uwe ziel, en uit geheel uw verstand. Dit „is het grootste en het eerste gebod. En het tweede, aan dit „gelijk, is: Gij zult uwen naaste liefhebben als u zeiven. Zoo „dan bestaat de volmaaktheid van het geestelijk leven allereerst „in de liefde tot God, gelijk de Heer tot Abraham zeide: Ik ben „de almachtige Heer: wandel voor mij en wees volmaakt. Nu „komt men niet met lichamelijke schreden God nader, maar „door de neigingen des geestes. En in de tweede plaats bestaat „de volmaaktheid van het geestelijk leven in de naastenliefde; „waarom de Heer toen hij gezegd had: Bemint uwe vijanden „en er vele dingen, die de naastenliefde betreffen, had bijgevoegd, „aldus besloot: Weest derhalve volmaakt, gelijk uw hemelsche „ Vader volmaakt is (1)."

Geen andere weg naar de volmaaktheid dan de weg der liefde. Dien weg kan men intusschen op verschillende wijzen bewandelen, onder andere door den kloosterlijken staat. De Heilige ontwikkelt thans met zijn gewone bondigheid van theologische kennis en een wijs gebruik der heilige Schrijvers de katholieke leer over de drie geloften van armoede, zuiverheid en gehoor-

(i) De perfectione vitae spiritualis, I—II.

Sluiten