Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregelen gevaar, zich overdreven voorstellingen te vormen van den omvang des kwaads. Gelukkig ontbreekt het niet aan gegevens, die eene overheerschende katholieke gezindheid der artistenfaculteit openbaren. In het kort zij hier gewezen op een feit, dat luide spreekt. Wij bedoelen de zeer hartelijke verhouding tusschen die faculteit in haar geheel en Thomas, den bestrijder van meester Siger van Brabant.

In 1272, toen de Heilige naar Italië werd teruggeroepen, droeg het afscheid van den kant der artisten een vriendschappelijk karakter. Thomas moest beloven, dat hij aan de faculteit verschillende ontworpen geschriften, zoodra hij ze voltooid had, zou toezenden, bijzonder een kommentaar op Simplicius, een anderen op Aristoteles' werk Over den hemel en de wereld, eene verklaring van Plato's Timeus, en nog meer werken, bijzonder over logica (1). Uit den brief, door den rector en de magisters der parijsche artistenfaculteit aan het generaal dominikaner kapittel van Florence (12 Juni 1272) gericht, spreekt hetzelfde vertrouwen en dezelfde goede gezindheid. Dringend verzoekt men, dat de overheid der Predikheeren Thomas aan de parijsche universiteit zou wedergeven. Twee jaren daarna betuigde men openbaar en eenstemmig zijn leedwezen, dat dit niet was toegestaan (2). Het rouwbeklag — in den bovenvermelden brief van 2 Mei 1274 — over Thomas' dood moge wat opgeschroefd zijn in woordkeuze, de gevoelens zijn waar en goed. Het verdwijnen van de morgenster — „stella matutina" — werd klaarblijkelijk door de wijsgeerige wereld te Parijs als een zwaar verlies gevoeld, en de wijze, waarop men de rechten der fransche universiteitsstad doet gelden om het graf en gebeente

(1) Dit melden de rector en de professoren der artisten in hun brief van 2 Mei 1274 aan het generaal kapittel der Dominikanen te Lyon. Zie Denifle, Chartul. I, 505 : nobis benivolentia vestra cito communicari procuret... specialiter (scripta) super librum Simplicii, super librum de celo et tnundo; et expositionem Tytnei Platonis, ac librum de aquarum conductibus et ingeniis erigendis; de quibus nobis mittendis speciali promissione fecerat mentionem. Si qua similiter ad loycain pertinentia composuit, sicut quando recessit a nobis humiliter petivimus ab eodem, ea vestra benignitas nostro communicare collegio dignetur.

(2) .... quem (fr. Thomam de Aquino) a vestro collegio generali Capitulo vestro Florentie celebrato, licet requisissemus instanter, proh dolor, non potuimus obtinere. Denifle, Chart. I, 504.

Sluiten