Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht van den Angelicus (1). De theologische wetenschap openbaart zich telkens in menigerlei denkbeelden, die, kort in strenge vormen aangegeven, bij een vluchtige lezing den geest ontglippen, maar bij rustige overweging het verstand door hunne juistheid, diepte en verhevenheid levendig treffen. Lieten zijn wetenschappelijk doel en vastgesteld schrijfplan den Heilige geen welsprekende uitweidingen toe, noch aandoenlijke ontboezemingen, gelijk die, waarmede vele mystieken van goed allooi het vroom gemoed zoo vaak verheffen of tot teerheid stemmen; toch boog zich onwillekeurig 's meesters stem naar den verheven toon van vrede, genade en troost, waaraan men den Apostel erkent, die aan Jezus' goddelijk Hart gerust heeft.

Wellicht is deze kentrek van Thomas' kommentaar in de volgende aanhaling zichtbaar.

Jezus sprak tot zijne Apostelen: Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij moogt vrede hebben. In de wereld sidt gij verdrukking hebben, maar weest welgemoed! Ik heb de wereld overwonnen (2). Hiermee doelt de goddelijke Heiland, volgens den Aquiner, op de heilzaamheid en noodzakelijkheid zijner leer. Ziehier, hoe deze gedachte wordt uiteengezet.

„De heilzaamheid zijner leering is de vrede — (Jezus zegt): „gij zult zoover gebracht worden, dat gij mij alleen laat, en ik „onderhoud u nopens mijne leer, opdat gij niet van mij zoudt „verwijderd blijven; al wat ik tot u gesproken heb, is hiertoe „bestemd, dat gij, tot mij wedergekeerd, in mij moogt vrede „hebben. Het doel nu van het Evangelie is vrede in Christus; „die uwe wet beminnen, hebben grooten vrede, zegt de Psalmist. „Immers staat de vrede des harten tegenover den angst, uit „het nijpen en klimmen der rampen ontstaan; wereldschgezinde „lieden, niet door de liefde met God vereenigd, verduren zulke „kwellingen zonder vrede; de heiligen daarentegen, die Gods „liefde in het hart dragen, lijden wel kwellingen van de wereld, „doch Christus' vrede woont in hun hart. Mijne ziel wil zich „laten troosten (door wereldsche zaken); maar toen ik aan God

(1) Voor den Angelicus is de heilige Evangelist Johannes de leeraar der contemplatie.... «caeteri Evangelistae — zegt hij — informant nos in eorum Evangeliis, quantum ad vitam activam, sed Joannes in suo Evangelio informat nos etiam quantum ad vitam contemplativam." — S. Thom. In Joannem, Prologus.

(2) Joh. XVI, 33.

Sluiten