Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

authentiek gedeelte worden vele stellingen behandeld, die onze aandacht overwaard zijn: de verschillende soorten van gemeenschap en hare elementen; het bezit; de handel, enz. De moeilijkheid bij het bestudeeren wordt hier echter verzwaard door twee oorzaken. Ten eerste ziet men niet altijd, wat de kommentaar ons geeft, Thomas' eigen meening en volkomen instemming of enkel eene uiteenzetting van den aristotelischen tekst. In de tweede plaats blijven sommige termen, b.v. servus, dat zoowel slaaf naar oudheidensche als dienstbare volgens christelijke opvatting beduiden kan, wat den klank betreft behouden, doch stilzwijgend wordt daaraan eene beteekenis gehecht, die zulke termen door christelijke zeden en middeleeuwsche instellingen hadden verkregen. Beschouwen wij den kommentaar op zich, dan moeten wij, ondanks die stille omzetting eeniger heidensche gedachten, Thomas in deze verklaring der Politiek wederom huldigen om zijn fijn begrip en oorspronkelijke methode van toelichting der grieksche wijsbegeerte. Men kent den Aquiner niet, wanneer men hem alleen kent als theoloog.

Behalve Thomas' kommentaren op Aristoteles, die wij, zooveel mogelijk naar chronologische volgorde, reeds hebben vermeld, zijn er enkele andere, voor wier samenstelling wij geen tijd kunnen bepalen. Wij noemen ze hier zonder tot bijzonderheden af te dalen. Van het geschrift: Over de Ziel, een der schoonst geordende werken van den wijsgeer, heeft de Heilige het tweede en derde Boek zelf met toelichtingen verrijkt; de kommentaar van het eerste Boek is niet onmiddellijk Thomas' werk, doch bestaat uit aanteekeningen van Reginaldus naar de lessen van den meester. De zoogenaamde: Parva naturalia (1), zijn acht kleine verhandelingen, die Aristoteles gelegenheid gaven om, na de meer algemeene beginselen, onderdeelen der zielkunde en hiermee geheel zijn psychologisch stelsel uiteen te zetten. Nu weten wij met zekerheid, dat de kommentaren op de twee

Thomas' werk te beschouwen. Geheel onbewezen schijnt de uitspraak van Frh. von Hertling, Phil. Jahrb. 1898, p. 457, sdass von dem Commentar^zur Politik nur das erste Buch und einige Capitel des zweiten von ihra (Thomas) herrühren".

(1) De eerste oorsprong van dezen titel ligt in het duister. Bij Albertus Magnus en Thomas van Aquino vond men de benaming niet; wel reeds bij Thomas' leerling Aegidius Colonna.

Sluiten