Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Napels. De Tocco, die ons een soortgelijke verschijning berichtte, geschied te Parijs (1), beroept zich op een ooggetuige, Dominicus van Caserta. Bespeurend, dat Thomas zich naar de kerk begaf, vóór iemand zich daar bevond, en dat hij haastig naar zijne cel wederkeerde om van niemand gezien te worden, besloot Dominicus den Heilige in stilte te bespieden. Wat hij toen zag, verhaalt de Tocco aldus. Terwijl de heilige leeraar bad en weende tot den gekruisten Heiland, zweefde zijn lichaam boven de aarde. Op eenmaal klonk het van het kruisbeeld: „Thomas! gij hebt goed over mij geschreven; wat loon wenscht gij voor uwen arbeid?" — De Heilige antwoordde: „Heer, niets dan u" (2). Destijds schreef hij in de theologische Summa over Christus' lijden en opstanding, — voegt de schrijver bij zijn verhaal (3).

Langs den geheimzinnigen kruisladder trachtte Thomas den Hemel te beklimmen. De strijdende Kerk echter hoopte hem lang op aarde te behouden tot een steun en een voorbeeld. Dit wenschte meer dan allen Paus Gregorius X.

Onder blijde vooruitzichten was het jaar onzes Heeren 1274 aangebroken. De Islam en het oostersch schisma zouden wellicht in hun vijandig bedrijf worden gestuit.

Toen Gregorius teSaint-Jean-d'Acre zijne verkiezing tot Christus' Stedehouderschap vernam, riep hij in zijne afscheidspreek het Heilige Land met David toe: „Jeruzalem, zoo ik u vergete, dan „worde mijne rechterhand vergeten! Dat mijne tong kleve aan „mijn gehemelte, zoo ik uwer niet gedenke, zoo ik Jeruzalem „niet stelle als toppunt mijner vreugde". — De ernst dezer schoone woorden bleek uit nog schooner daden. Zedelijke kracht en stoffelijke middelen, kerkvoogden en vorsten, geleerden en

(1) Zie boven bl. 311.

(2) De Tocco, VI, 35: Thoma bene scripsisti de me, quam recipies pro tuo labore mercedem ? Qui respondit: Domine non nisi te. — De tegenwoordige kerk S. Domenico maggiore is eerst in 1289 gebouwd. Ook de cel en de leszaal van Thomas, die men te Napels zoo noemt, zijn niet meer de oorspronkelijke bouw. Als kruis der wonderbare toespraak toont men een schilderstuk, waarop Christus aan het kruis tusschen de H. Maagd en den H.Johannes. — Vgl. Henr. de Hervordia, Chronicon, p. 205 en 239.

(3) Pio, Delle vite degli uomini illustri di S. Domenico, 226—227, en Raffaele Can. Carnavali, Vita di S. Tommaso d'Aquino, p. 150, verhalen, dat de H. Thomas een derde: Gij hebt goed geschreven, vernam te Orvieto, bij het schrijven van zijn Officie van het H. Sacrament. De Dominikanen in hun kerk te Orvieto bewaren een groot kruisbeeld, genaamd: II Crocifisso di S. Tommaso.

Sluiten