Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„onze orde en voor het siciliaansche koninkrijk tot stand komen." — Thomas antwoordde: „Geve God, dat er veel goeds worde „gesticht." — „Dan zult gij en frater Bonaventura kardinaal „worden en uwe orde tot luister strekken," hernam Reginaldus. — Doch Thomas zeide: „In geen staat kan ik onze orde beter dienen dan in den mijnen." — De trouwe socius sprak: „dit zeg „ik niet om uwentwille, maar om het algemeen welzijn." — Terstond onderbrak de Heilige zijnen vriend en zeide: „Houd „er u van verzekerd, in eeuwigheid zal ik niet van staat veranderen" (1). — Het was een beslist antwoord. Weldra naderde men het kasteel van Magenza.

Op het kasteel woonde gravin Francesca, eene bloedverwante des Heiligen en met den graaf van Ceccano gehuwd. Thomas bracht hier van tijd tot tijd een bezoek en in het gastvrij huis kon men door een weinig rust zijne krachten voor de reis herstellen (2). In Magenza's nabijheid lag de cistercienser abdij Fossa Nova, die onder het patronaat der graven van Ceccano stond. Zoodra de vrome kloosterlingen vernamen, dat de wereldberoemde, heilige leeraar in de nabuurschap was aangekomen, begaf zich de prior Jacob van Florentino met drie kloosterlingen, Petrus van Monte-San-Giovanni, Johannes van Piedimonte en fra Fidelio, naar Magenza. Daar verkeerden zij vier of vijt dagen met den Heilige. Zij aanschouwden van nabij dien eerbiedwaardigen dienaar Gods; zijne groote deugd; zijn engelachtige godsvrucht, vooral bij het vieren der heilige Geheimen (3).

Helaas! deze kloosterlingen van Fossa Nova waren met den graaf en de gravin van Ceccano en fr. Reginaldus ook de eerste getuigen van het werk des doods, die de lichaamskrachten des Heiligen begon te sloopen. Die dierbare kring van bloedverwanten en vrienden vermocht weinig tegen de toenemende krankte. Een algemeene verzwakking overviel Thomas; de eetlust week geheel. Eenmaal echter gaf de Heilige zijn verlangen te kennen naar een visch, die hij in Frankrijk meermalen gegeten had, maar die in Italië moeilijk verkrijgbaar was. Juist bracht een koopman

(1) Tune replicavit idem fr. Raynaldus: Pater non dico hoe pro vobis, sed pro bono communi. Statim idem fr. Thomas intercidit verbum, et respondit Raynaldo: Sis securus, quod ego numquam in perpetuum mutabo statum. Barth. de Capua, 1. c.

(2) Proc. de vita, II, 13.

(3) Fr. Petrus de Castro Montis-S. Joannis, Proc. de vita, VI, 49.

Sluiten