Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Ik wil nu, dat gij weet, broeders! dat mijne omstandigheden te meer op bevordering van het evangelie

13. zijn uitgeloopen, zoodat mijne banden in Christus openbaar geworden zijn onder de geheele bezetting

14. en bij alle overigen, en de meeste der broeders, op den Heer vertrouwend geworden door mijne banden, des te meer onbevreesd het woord Gods durven spreken.

J5- Wel verkondigen ook sommigen Christus uit nijd en wedijver, maar anderen ook met welwillendheid.

16. Dezen doen het uit liefde, daar zij weten, dat ik tot

17. verdediging van het evangelie gesteld ben; maar genen verkondigen Christus uit naijver, niet rein, meenend over

18. mijne banden verdrukking te verwekken. Maat wat doet dit er toe ? Nochtans wordt op allerlei wijze, hetzij voor den schijn, hetzij in waarheid Christus verkondigd, en hierin verblijd ik mij, maar ik zal mij ook verheugen.

19. Want ik weet, dat dit mij tot zaligheid zal strekken door uw gebed en ondersteuning van den Geest van

20. Jezus Christus, naar mijn verlangen en hoop, dat ik in niets beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid gelijk te allen tijde ook nu Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het

21. leven, hetzij door den dood. Want het leven is mij

22. Christus en het sterven gewin. Maar in het vleesch te leven, of dit mij vrucht des werks zal zijn, en wat

23. ik kiezen zal, weet ik niet. Doch ik word van beide zijden gedrongen, daar ik begeerte heb heen te gaan en bij Christus te zijn, want dit is verreweg het beste.

24. Maar in het vleesch te blijven, is noodiger om

25. uwentwil. En in dit vertrouwen weet ik, dat ik blijven en met u allen blijven zal tot uwe bevordering en

26. blijdschap des geloots, opdat uw roem overvloedig zij in Christus Jezus over mij, door mijne tegenwoordigheid wederom bij u.

Mededeeling van Paulus over hetgeen er met hem en zijne

omgeving te Rome geschied is en zijn uitzicht voor de toekomst.

Sluiten