Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachte, welke voor^vs. 16 geen waarde zou hebben. Men heeft auvyatpeiv door gelukwenschen vertaald. Zoo de Vulgaat congratulor en Lightfoot in zijnen commentaar. Grammatisch is deze vertaling mogelijk (vgl. 3 Makk. 1:8, Barn. 1:3), maar in dit verband past zij niet. Dat de lezers Paulus met de eer van het martelaarschap gelukwenschten, laat zich denken. Maar hoe kon Paulus de Filippiërs daarmede gelukwenschen ? Ook is er iets wederkeerigs in de handelwijs "/atpoj . . . a'jvyai'pw, wat bij de vertaling gelukwenschen geheel wegvalt. A/,/.a sï zat bevat ook geen tegenstelling of versterking van si; y.a'r/r^a. sjxot'. Aan za'jy^jxa zou Paulus het begrip vreugde ontleenen en hij zou zeggen: Ik heb vreugde aan de Filippiërs en ik zal mij ook door het grootste offer, dat ik zal brengen, mijnen dood, niet in die vreugde laten storen. Maar vs. 17 laat deze verklaring niet toe. Paulus zegt daar: zat a'jvyat'pu) -datv Gfitv en hoe kon hij onderstellen, dat de Filippiërs zich over zijnen dood verheugen zouden?

Bij de verklaring van vss. 17, 18 moet men letten op het wederzijdsch karakter van de vreugde. Paulus verheugt zich en de lezers met hem en omgekeerd. De beeldspraak van het loopen in de arena brengt den apostel op de gedachte van zijnen dood. 'AXXa sï zat j~£voo[xat is de tegenstelling met oxt oux . . . sxo~taaa. Kat behoort bij OTtsvSofta:, niet bij =i. Maar indien het ook zoo ver mocht gaan bij mijnen arbeid — zegt Paulus — dat ik bezwijken zou, indien ik ook geplengd word, dan is mijn arbeid niet tevergeefs geweest. Om de godsdienstige waarde van zijnen dood op den voorgrond te stellen, kiest de apostel hier het beeld van het plengoffer (vgl. 2 Tim. 4: 6, Ign Rom. 2). 'E~t fl'jata kan niet beteekenen de priesterlijke handeling van Paulus zeiven. Immers Paulus kon wel zeggen, dat hij bij zijne offerande, d. i. het geloof der lezers, dat hij als eene offerande God aanbood, zijn leven als een plengoffer gaf. Maar XstTOupyta tJ.q~.zw: Gfuov kan men niet vertalen door den altaardienst of priesterdienst van uw geloof in den zin van eenen priesterlijken dienst van Paulus, die het geloof der Filippiërs tengevolge had. Het ligt voor de hand, hier te denken aan eenen dienst, welken het geloof van zijn kant verricht. Het geloof treedt hier handelend op. Ook zou men, als Paulus handelend optrad, het algemeene begrip van priesterlijken dienst, Xctxoupyta, vóór het

Sluiten