Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgezant en bedienaar mijner nooddruft, tot u te

26. zenden, dewijl hij verlangend was naar u allen en zeer bekommerd, omdat gij gehoord hadt, dat hij ziek

27. was. Want hij is ook ziek geweest tot nabij den dood; maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid

28. op droefheid hebben zou. Met te meer spoed zend ik hem dus, opdat gij, hem gezien hebbend, u wederom verblijdt

29. en ik te minder bedroefd zij. Ontvangt hem dan in den Heer met alle blijdschap en houdt dezulken in eer;

30. want om het werk van Christus is hij tot nabij den dood geweest, daar hij zijn leven in de waagschaal stelde, opdat hij zou aanvullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak.

Vs. 19. Men moet geen verband zoeken tusschen vss. 18 en 19. Met os gaat Paulus tot een nieuw onderwerp over. Paulus zal twee boden zenden, limotheus (vss. 19—24) en Epaphroditus (vss. 25—30). De apostel hoopt, dat hij Timotheus spoedig tot de Filippiërs zal kunnen zenden. Deze verwachting rust op den Heer Jezus (sv Kupuo Ir(ao'j). Paulus hoopt, dat Jezus zóó zijne macht als Heer openbaren zal, dat Timotheus weldra zal kunnen komen. Deze zending was niet voor de versterking van het geloof der lezers, maar voor Paulus zei ven noodig. Hoe ■welwillend en bescheiden drukt de schrijver zich uit: „opdat ook ik welgemoed zij, wanneer ik van u vernomen heb!" Dat ook de lezers door Timotheus versterking zouden ontvangen, ligt in y.ayto opgesloten. —• en S'V^uyJa komen meermalen voor,

niet suiu^sfv, hoewel de Imper. have pia anima, op

grafschriften te vinden is. Bij Pollux 3, 28 staat su'^u^stv synoniem met flapjstv en Herm. Vis. 1,3,2 met iayuporatsfv.

beteekent: moed houden, goedsmoeds zijn. Waarom Paulus juist Timotheus zenden zal, zegt hij vs. 20. Wantik heb niemand gezind gelijk hij (niet gezind gelijk Paulus, want dan had Paulus er bij moeten staan), die (oaxt? quippe qui) op trouwe, echte wijze ("pTjOt'u); overdrachtelijk) voor uwe zaken zorgen, uwe belangen behartigen zal. Lightfoot vat yiT.at'iu; in eigenlijken zin op (yv^ato; tegenover voflo; of sto~0tr(T0j), alsof

Sluiten