Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich zoo sterk over Epaphroditus uit, opdat deze des te meer waardeering bij de Filippiërs vinden zou. riapaj3oXsusa&at van 7rap5t|3oXos, lichtvaardig-, wagend, en dit van TCapapaXXsodoti, op het spel zetten, wagen, cura. Acc. en ook wel cum. Dat. FlapaSouXsueo&ai, wat CKLP lezen, heteekent: zich slecht beraden, onberaden te werk gaan. Zoowel irapa|3oX. als Trapaj3ouX. komt zelden voor. Mij dunkt, dat het eerste hier de voorkeur verdient met het oog op de vrij stoute wijze, waarop de apostel zich uitdrukt. Natuurlijk ziet rapctpoX. niet op de zeereis, wat eenen matten zin zou geven, maar op het feit, dat Epaphroditus Paulus' gevangenschap deelde, en dus ook gevaar liep, een gelijk lot als de apostel te ondergaan. Wat Epaphroditus' handelwijs in beteekenis deed stijgen, was dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente optrad. Vgl. bij ivo . . . Xstwjpy-o; i Kor. 16: 17 tb 0fisrspov uoTépYjfia outoi avsTrX^piuoav. 'VfAwv is Gen. subj. en 7rpo; [j.£ XeiToupy.a? Gen. obj. De dienst, aan Paulus bewezen, was van groot gewicht niet alleen om de gave, maar om de gezindheid, welke er uit sprak (4: 10 enz.). Eén ding evenwel ontbrak, nl. de persoonlijke tegenwoordigheid. Dit gebrek nu vulde Epaphroditus namens de gemeente aan (dvaicXTjpouv ook 1 Kor. 7: 16, avxavaTrX'/jpoov Kol. 1 : 24, -poaavot-X^poüv 2 Kor. 11: 9). — Vgl. bij XsitoupfÉa vs. 25 XsiToupyo?.

HOOFDSTUK III

1. Voorts, mijne broeders, verblijdt u in den Heer! Hetzelfde u te schrijven, is mij niet lastig, en u veilig.

2. Ziet de honden, ziet de kwade arbeiders, ziet de

3. versnijdenis. Wij toch zijn de besnijdenis, die door Gods Geest dienen en in Christus Jezus roemen, en

4«. niet op het vleesch vertrouwen, hoewel ik ook op het vleesch zou kunnen vertrouwen.

H. 3 : 1 —4; g behelzen verdere vermaningen aan de gemeente en aan enkele leden daarvan. Vs. i=> is het slot van den eigenlijken brief. Prof. Völter (Theol. Tijdsch. 1892, bl. 16—44, 117—146) neemt eenen echten en eenen onechten brief aan de Filippiërs

Sluiten