Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Broeders! ik reken nog- niet, dat ik zelf gegrepen heb.

14. Maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en mij uitstrekkend naar hetgeen vóór is, jaag ik volgens het doel naar den prijs der hemelsche roeping

15. van God in Christus Jezus. Voor zoover wij dan volmaakt zijn, laat ons dit bedenken, en indien gij er soms anders

16. over denkt, ook dat zal God u openbaren. Nochtans waartoe wij gekomen zijn, naar denzelfden (regel)

17. gewandeld! Zijt tezamen mijne navolgers, broeders! en ziet op hen, die alzoo wandelen, gelijk gij ons als

18. een voorbeeld hebt. Want velen, van wie ik het u dikwijls gezegd heb en nu ook weenend zeg, wandelen

19. als vijanden van het kruis van Christus, wier einde is verderl, wier God is de buik en wier roem is in hunne

20. schaamte, die het aardsche bedenken. Want ons burgerschap is in de hemelen, wraaruit wij ook als

21. Zaligmaker verwachten den Heer Jezus Christus, die het lichaam onzer vernedering gelijkvormig zal maken aan het lichaam zijner heerlijkheid, naar de werking, waardoor Hij ook alles aan zich kan onderwerpen.

4: 1. Derhalve mijne geliefde en gewenschte broeders! mijne blijdschap en kroon! staat alzoo vast in den Heer, geliefden!

Vs. 12. Paulus heeft van al het vleeschelijke afstand gedaan, om iets hoogers in Christus te ontvangen. I riomfantelijk heeft hij zulks gezegd. Men meene evenwel niet, dat hij reeds staat aan het eind van den weg. Ouy ó~t, eigenl. ou Xsyw o~t (vgl. 4: 11, 17, 2 Kor. 3:5,7:9,2 Thess. 3: 9) dient om misverstand te voorkomen. Paulus verduidelijkt niet üttco; zaTavr^aw ... vsxptuv, want ieder begreep, dat hij nog niet tot de opstanding der dooden gekomen was. De apostel knoopt vs. i2a niet vast aan eene bepaalde uitdrukking uit het voorafgaande, maar aan het geheele voorafgaande redebeleid. De verba staan met opzet zonder object. Paulus wil niet zeggen, wat hij bereikt of nog niet bereikt heeft, maar dat hij gestreefd, zich ingespannen en nog niet bereikt heeft. Men vertale dus niet: niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar: dat ik reeds gegrepen heb (sXot^ov, Aor. nl. bij mijne

Sluiten