Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenover anderen getuigen, verschoonend, niet kwetsend, aangenaam stemmend. — 'Apex/j bekleedt in het gewone Grieksch in zedelijke beteekenis eene voorname plaats en is al wat erkenning, lof verdient. In het zg. Bijbelsche Grieksch komt het weinig voor, wat daar bij de naar God uitgaande richting van het Israelietische en Christelijke leven volkomen past. Zoo licht kon het leiden tot verheerlijking van menschen. Bij Paulus alleen hier, waar het eveneens beteekent: al wat erkenning verdient, zoodat het ook zedelijke deugden in zich sluit, maar niet deze alleen. In de LXX wordt het gebruikt voor Tin, heerlijkheid, Hab. 3- 3> Zach. 6. 13 voor n"?nn, lof, Jez. 42: 8, 12, 43: 21, 63: 7- En z0° is het

niet toevallig, dat apsxr, hier verbonden voorkomt met s-atvo;. "Erottvo; is niet: lofwaardige zaak, maar lof, wat lof van anderen verdient. Geen specifiek Christelijke, maar algemeen menschelijke deugden worden hier vermeld. De gemeente moet ook naar buiten eenen goeden indruk maken, zich niet boven het algemeen menschelijk oordeel verheffen. De Christelijke zedeleer sluit zich aan de algemeen menschelijke aan, zooals zij ook de verv ulling is van de Oud-Testamentische (Rom. 13: 9). laüxa XoyLsai^ dat moest men bedenken of ter harte nemen. 1 s. q. 1 er versterking van deze opmerking wijst Paulus er op, dat zij zulks reeds van hem geleerd en gezien hebben, dat het oude, bekende waarheden zijn, welke hij predikt. Op alle mogelijke wijzen hebben de lezers van Paulus door zijn woord en voorbeeld geleerd. Kat vóór sjiaösxê = ook en versterkt de voorgaande vermaning. napsXdjïcXS = ontvangen hebt, nl. van Paulus, want zijne werkzaamheid treedt hier op den voorgrond, niet aangenomen hebt, alsof de Filippiërs op den voorgrond stonden, wat in dit redebeleid niet past. I IocpaXafAp. in verband met woord of prediking beteekent bij Paulus het aannemen van eene mondelinge leer. 'Axousiv en ópav behooren bij elkander. Hoofcn ziet hier niet op het onderwijs van Paulus, wat na Sji.dil$X£ /.at —otpsXci^sxe moeilijk kan, maar op Paulus' wandel, zooals die in zijne woorden voor den dag kwam, gelijk sïösxc op des apostels wandel in zijne daden. Er wordt hier dus op Paulus' voorbeeld gewezen, gelijk bij jiavfh en rapaX. op zijne leer. 'Ev sjxot behoort grammatisch bij rxouoaxs zal eYösxs, maar door een zeugma logisch ook bij È|i.dci)£xs zat TrapeXa[3ex£, want ook dit laatste ging van Paulus uit. Wanneer de gemeente zich zóó gedraagt, onder zulke

Sluiten