Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste (Rom. i : 10). — 'Avs&aXsTe, waarvoor men niet dwsXdpSTe = ter hand genomen hebt (zie mijn N. T.), behoeft te gissen, is opgebloeid, opgeluikt, verlevendigd, aangewakkerd zijt. 'Avd in dit compositum beteekent: in de hoogte. Vat men dveftéXexs transitief op, dan is de voorzorg gelijk aan den knop van de bloem, die door de zorg. de collecte, thans tot bloei was gekomen, lo uttèp èfioO 'fpovsfv is dan object. Maar hiertegen pleit rfirt ~ots , waarin dan eene vrij sterke berisping gelegen zou zijn. Het is, alsof Paulus zeggen wilde: Hadden de Filippiërs eer gezorgd, dan zou de bloei eer gekomen zijn. Het zou dan wel lijken, alsof Paulus op de collecte met spanning gewacht had. De apostel zegt daarenboven duidelijk, dat de lezers niet in staat geweest waren, de collecte eerder te zenden (v^atpsfafls os). Is dvcfiaXsTc intrans., dan is de bedoeling: Gij zijt opgebloeid met betrekking tot de voorzorg voor mij. Dan is niet van de gezindheid, maar van de daad sprake. Zij waren eenen tijd lang niet in staat geweest — door welke oorzaak zegt Paulus niet —, maar nu wel. J ou uirsp êjxo'j cppovstv van F G geeft geenen zin, want dan zou de bedoeling zijn: Gij zijt aangewakkerd om voor mij te zorgen, en zorgen zou dan zijn = zorg dragen, ondersteuning geven. Maar blijkens het volgende s^povshs is zorgen gezegd van de gezindheid om zorg te dragen. 'E'f' o> = „met betrekking waartoe" kan niet zien op het 'fpovefv. Voor het zorgen waart gij bezorgd, d. i. de bezorgde gezindheid voor eene gezindheid, geeft geenen zin. Dan is het beter, scp' co te verbinden met den geheelen zin 6~t. . . tppovstv. Met betrekking tot het opbloeien waart gij bezorgd. Op het dvaöd&Xeiv was uw oogmerk reeds lang tevergeefs gericht. Hiertegen pleit alleen, dat (ppovstv eerst zou zijn: zorgende gezindheid koesteren, daarna trachten naar de collecte in de practijk. 'E'f' u> = propterea quod, daarom omdat. Het kan dan niet de grond zijn van ott . . . cppovsiv. Men zou dan terwijl verwachten, en de gedachte zou zijn: terwijl gij ook wel (al vroeger) voortdurend eene zorgende gezindheid hadt, maar gij waart niet in de gelegenheid. E'-p (o vat ik liever als motiveering op van r/dpïjv. Ik verheugde mij, dat gij nu uwe plannen verwezenlijken kunt, omdat gij ook (nl. ook vroeger) zorgende gezindheid hadt, maar gij waart niet in de gelegenheid. 'Axaipsïa&cti teg. eüxatpetaöat, in eenen ongunstigen toestand gekomen zijn. — Vs. 11. De blijdschap

Sluiten