Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnt als ö. Bv. dól dol, ból stier, wól wol, vól vol, wökk wolk, wöltf wolf polver kruit (Hd. pulver).

Aanm. Hiernaast staan eenige woorden die o hebben: hol hol (adj. en subst.), rol rol, volftk volk.

§ 82. o in gesloten lettergreep voor i wordt Ö. Bv. zök sokken, stok stokken, brok brokken, stöfk% stoQe, kopk» kopje, brökskd brokje, kös korst, dös dorst, bös borst, stötd storten, dös» dorschen, eveneens in de woorden met il-suffix. Bv. kröptf kreupel, bös^l borstel, dröp%l druppel, knök^l knokkel, slöt^l sleutel, en in de ontleende woorden: mol molen, kökd keuken.

§ 83. o in gesloten lettergreep voor r-verbinding wordt ö. Bv. dörva durven, köt kort, körtf korf, börzx borg, örggl orgel, s%ör%k schurk, stör$rn storm, snörka snurken, törtf turf, zör%x zorg.

Aanm. Deze r-umlaut gaat niet geregeld door. De woorden met o voor r-dentaal hebben veelal geen umlaut, zoo bv. bot bord, vot vort weg, bos barst, geboste gebarsten, sxot schort, tvos worst, wot$l wortel. Yerder die welke rekking hebben, bv. kö'$n kooin, korrel, dd'%n doorn enz. zie volgende paragraaf.

§ 84. o in gesloten lettergreep voor -rt, -rn wordt ö- in: ko-%n koren, korrel, do-in doorn, hö'%n hoorn, d-%t oord, inhoudsmaat ll5 liter, td'%n toren, wö-^t woord.

§ 85. Umlaut van deze 5* is o\ Bv. ho'%n horens, dö%n dorens, ko~$n korrels, tom%n torens.

§ 86. o in open lettergreep wordt ö. Bv. böj bode, box, boog, bom bodem, bövs boven, hos hoos, sok, köpir koper, övs oven, öv$r over, olv olie, pötd pooten,

Sluiten