Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o < 1) Westgerm. o in gesloten lettergreep § 80.

2) „ „ o in gesl. lettergreep

voor l. § 81. aanm.

3) „ „ au voor s. § 122.

4) „ , a voor ld, U. § 64. ö < 1) „ „ o in gesl. lettergreep

voor i (j). § 82. 2) „ „ o in gesl. lettergreep voor r-verb. beh. dent. § 83. ö < 1) „ „ «in gesl. lettergreep § 88.

2) d „o voor l. § 81.

3) n n 5 voor %. § 107.

o < 1) „ „ u voor volgend, i (j). § 89.

2) „ „ e voor nasaal. § 76.

3) „ „ iu. § 130. »<1) „ „ ü. §110.

ü < 2) „ „ ü. § 110. aanm.

1) » n M voor volg. i (j).

§ H2. 3) „ , iu. § 129.

II Lange Vokalen.

§ 236. Bergh: a < 1) Westgerm. a in open lettergreep.

§ 61.

2) „ „ a voor r-f dent. §62.

3) „ „ a voor m. § 63.

ë < 1) „ „ ein open lettergr. § 68.

Sluiten