Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst van Afkortingen.

Aanm. aanmerking. Acc. accusatief. Ad), adjectief.

Bv. bij voorbeeld. Dat. datief.

Demonstr. demonstrativum. Fem., f. femininum. Fr. Fransch.

Got. Gotisch. Hd. Hoogduitsch.

Imper. imperatief.

Indic. indicatief,

Infin. infinitief.

Masc., m. masculinum. Naamv. naamval.

Nederig Ndl. Nederlandsch. Neutr., n. Neutrum.

NI. namelijk. Nom. nominatief. Ond. Oud-Nederduitsch. Os. Oud-Saksisch.

Oorspr. oorspronkelijk. Part. participium.

Pers., ps. persoon.

Plur. pluralis.

Praes. praesens.

Praet. praeteritum.

Pron. pronomen.

Reflex, reflexivum.

Sing., sg. singularis.

Subst. substantief. Vgl. vergelijk.

W.Germ. WestGermaansch.

Sluiten