Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zijn volgens hare natuur voor de rede onbereikbaar. Weshalve ook de hoogstbegaafde en best geleide menschelijke rede ze niet bereiken kan. Dat zegt dei rede zelve. Tot erkenning van zulke waarheden kan de rede slechts door eene bovennatuurlijke goddelijke openbaring geraken. Deze heeft feitelijk plaats gehad, maar het rationalisme sluit voor haar de oogen.

Katholieke teer: Niet alle godsdienstige waarheden blijken uit de rede (maar de bovennatuurlijke waarheden slechts uit de openbaring). De rede is derhalve niet het hoogste richtsnoer, waarnaar de mensch de erkenning van alle waarheden van welken aard ook, verkrijgen kan en moet, daar niet weinige godsdienstige naarheden slechts van de bovennatuurlijke openbaring afkomstig zijn.

o. Syflabus-stelUng: „De goddelijke openbaringis onvolmaakt, en daarom onderhevig aan een voortdurenden en onbepaalden vooruitgang, welke met den voortgang der menschelijke rede moet samengaan".

De goddelijke openbaring is in zooverre volmaakt, als zij absoluut waar is. Zij toont ook eenen organischen vooruitgang, daar de schat der geopenbaarde waarheden hoe langer hoe meer in het gemunte goud der afzonderlijke geloofsstellingen geslagen wordt. Maar de inhoud der openbaring is in de 20e eeuw dezelfde, als in de 1ste christelijke eeuw. De aanleiding tot ontwikkeling der dogma's vormen meestal ketterijen, zooals het verraad van Judas de aanleiding was tot den dood van Christus, waardoor de inenschheid verlost werd. De wetenschappelijke uiteenzetting en het doordringen der dogma's, voor zoover dit mogelijk is, schrijdt insgelijks met de overige vvetenschap-

411

Sluiten