Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pelijke vorderingen voorwaarts. Maar het eigenlijke tlrijfwiel der geloofsontwikkeling is niet de vooruitgang der rede, maar de in de Kerk heerschende heilige Geest, die volgens de belofte van Christus eeuwig bij de opvolgers der apostelen blijft en „hun alles leert en aan alles herinnert", wat Christus ooit gezegd heeft. (Joh. 14, 16, 26).

Katholieke leer: De goddelijke openbaring is, in haren aard, volmaakt. Zij is niet aan dien voortdurenden, onbegrensden vooruitgang onderworpen, dien de menschelijke rede gaat, (maar haar vooruitgang hangt hoofdzakelijk van het onder de bovennatuurlijke leiding van den H. Geest staande leeraarsambt der Kerk af).

6. Syllabus-stelling: „Het geloof van "Christus druischt tegen de rede aan; en de goddelijke openbaring is niet alleen niet bevorderlijk, maar zelfs schadelijk aan 's menschen volmaking".

De driestheid dezer bewering springt op het eerste gezicht in 't oog. Tusschen geloof en weten 'bestaat geen tegenspraak, en kan er geen bestaan daar beide van God afkomstig zijn, die zich niet kan tegenspreken. Ook historisch is binnen 20 eeuwen nog geen 'tegenspraak tusschen eene waarheid der rede en het christelijke geloof bewezen. De schijn van tegenspraak ontstaat hier, zooals het Vaticaansche concilie (S. 3, K. 4) zegt, hoofdzakelijk daardoor, dat ofwel de leerstellingen des geloofs niet volgens den geest der Kerk begrepen en verklaard worden, ofwel dat ijdele hypothesen als verstandswaarheden uitgegeven worden.

Dergelijke hypothesen zijn: Pantheïsme, Materialisme, Darwinisme en Haeckelisme (de materialistische vorm der afstammings-theorie, de hypothese der af-

412

Sluiten