Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet het eigenlijke voorwerp der menschelijke .rede, maar slechts voorwerp der goddelijke wijsheid, ons medegedeeld door de goddelijke openbaring).

10. Syllabus-stelling: „Daar iets anders de wijsgeer, iets anders de wijsbegeerte is, heeft gene het recht en den plicht, zich aan een door hem zeiven waar bevonden gezag te onderwerpen, doch de wijsbegeerte kan noch moet zich onderwerpen aan cenig gezag".

De philosofie volgt eigene wetten, eigen methode, zij is op haar gebied onafhankelijk en hierin wordt van de Kerk ook geen gehoorzaamheid verlangd. Maar zoodra de philosofie vragen behandelt, die het geloofsgebied raken, gaat zij op een gebied, waarop ook de Kerk krachtens hare goddelijke zending „Leert alle volken" (Matth. 28, 19) — bevoegd js, en waarop zij krachtens goddel ijken bijstand (Matth. 2S, 20) onfeilbaar is. Het is duidelijk, dat zich aan eene onfeilbare autoriteit op haar gebied niet slechts de christelijke philosoof, maar ook de met christelijke vragen zich bezighoudende philosofie onderwerpen kan en moet.

Katholieke leer: Ofschoon philosoof en philosofie verschillend zijn, zoo volgt daaruit toch niet, dat slechts de philosoof het recht en den plicht heeft, zich aan de als waar erkende autoriteit te onderwerpen, daar ook de philosofie, zoodra zij het geloofsgebied betreedt, tot onderwerping onder deze autoriteit zoowel gerechtigd als ook verplicht is.

II. Syllabus-stelling: „De Kerk moet niet alleen nooit de wijsbegeerte terecht wijzen, maar zij moet

419

Sluiten