Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stanten kunnen zalig worden, niet uit hoofde van, maar niettegenstaande het Protestantisme.

Katholieke leer: Het Protestantisme is niet een andere vorm van denzelfden christelijken godsdienst (maar een grootere of kleinere afdwaling daarvan). Derhalve kan men in het Protestantisme als zoodanig aan God niet op gelijke wijze behagen als in de Katholieke Kerk (omdat slechts deze de eenig ware christelijke godsdienst is).

§ 4. Tegen Socialisme, Communisme, geheime genootschappen, bijbelgenootschappen, clerico-liberale genootschappen.

Opmerking: „Dergelijke verderfelijke leeringen zijn dikwijls en in de scherpste bewoordingen veroordeeld in de allocutie „Qui pluribus", van 9 November 1846, in de Encycliek „Quibus quantisque" van 20 April 1S49, in de Encycliek „Noscitis et Nobiscum" van 9 December 1854, in de Dncycliek „Quanto conficiamur moerore" van 10 Augustus 1863.

In § 4 wordt op de elders geleverde bestrijding van het Socialisme en Communisme door den Paus attent gemaakt. De door de Joden Karl Marx (gest. 1883) en Ferdinand Lassalle (gest. 1864) gestichte vorm van het Socialisme, de Sociaal-democratie^ is geheel op het materialisme opgebouwd. De beide gronddogma's der Sociaal-democratie, de materialistische geschiedenisopvatting en de marxistische waarde-theorie zijn wetenschappelijk onhoudbaar. Het godsdienstvijandige karakter der Sociaal-democratie komt in hunne redevoeringen, geschriften, couranten en handelingen duidelijk uit. Bebel zegt in zijn veelgelezen boek „Die Frau" (31, 399) over den godsdienst het volgende: „De gods-

433

Sluiten