Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijden, A4en moet ook die dwslingen zorgvuldig* vermijden, die min of meer de ketterij nabij komen. Wij vermanen daarom allen aan den plicht, zich ook aan alle verordeningen en 'beslissingen te houden, waardoor dergelijke verkeerde denkbeelden door den apostolischen stoel veroordeeld en verboden zijn".

Katholieke leer: De verplichting, waardoor de Katholieke leeraars en schrijvers volstrekt gebonden zijn, bepaalt zich niet alleen tot die punten, die door het onfeilbare oordeel der Kerk als door allen te gelooven leerstukken worden voorgesteld (maar heeft ook betrekking op alles, wat met dogma en zedeleer rechtstreeks of verwijderd samenhangt).

23. Syllabus-stelling: De Rooinsche Opperpriester, en de algemee.ne conciliën zijn buiten de grenzen hunner macht gegaan, hebben zich de rechten der vorsten aangematigd, en hebben ook in het bepalen van zaken des geloofs en der zeden gedwaald".

Deze in het laatste gedeelte openbaar kettersche stelling is uit Vigil (S. 34) getrokken. In de geloofsen zedeleer hebben noch de paus noch een algemeen concilie ooit gedwaald, noch kunnen zij ingevolge de gave der onfeilbaarheid dwalen. Zelfs Döllinger, een der beste kenners der kerkgeschiedenis, die naar aanleiding der definitie der pauselijke onfeilbaarheid in het kerkelijke leerambt in alle hoeken naar dwalingen snuffelde, kon niets bruikbaars vinden. Wanneer pausen en concilies in de middeleeuwen somtijds staatkundige vragen behandelden, zoo geschiedde dat in een overgedragen werkkring, voor zooverre het middeleeuwsche staatsrecht de kerkelijke organen hiertoe afvaardigde.

443

Sluiten